В СОУ”Васил Левски” Дулово се проведе тематичен педагогически съвет

14/1/2011

В следобедните часове на 13 януари в СОУ”Васил Левски”се проведе педагогически съвет с конкретна тема:”Съвременни аспекти на сътрудничеството на педагогическия екип, семейството и обществеността”.

На заседанието присъстваха 60 преподаватели от училището и гостите: Йорданка Копринджийска-заместник-кмет на Община Дулово, Йорданка Стойчева- директор Дирекция”Социално подпомагане”, Наташа Стоянова- началник-отдел”Образование”, Джина Минкова- инспектор Детска педагогическа стая, родители-членове на училищното настоятелство.

Виолета Георгиева, директор на училището, акцентира в началото на педагогическия съвет върху проблемите, които стоят пред цялото общество във връзка с възпитанието на новите деца, новото поколение, което няма нищо общо с познатите стереотипи от миналото. Как да направим по ефективна връзката учител-родител-обществени институции, за да се фокусираме върху детето от новото поколение и да създадем достойна личност-това е предизвикателството пред педагогическата гилдия, пред родителите и пред институциите. Досега в училището се е коментирало за „трудните” деца, за децата от проблемни семейства, за поверените на баби и дядовци деца, за агресията и конфликтите в училището. Винаги в тези дискусии са вземали участие и родители, и деца. Днес ще представим добрите практики и ще споделим вижданията си за промените, които трябва да направим, очакваме визията на родителите за тези проблеми и не на последно място да продължи постоянната обратна връзка, която трябва да има между нас – педагози, родители и институции.
Чрез мултимедия и кратки доклади от педагогическия съветник и председателите на МО, бе представена педагогическата характеристика на изследвания проблем. По късно бяха дискутирани взаимодействието и сътрудничеството със семействата на деца от различен етнос и бе споделен опит и добри педагогически практики.
Въпросите, които бяха разисквани- очакванията от родителите/учителите/ и училището; родителите и обществеността в помощ на учителите и училището; родителите в живота на класа;”задочните родители” – задължения и отговорности; изграждане на позитивни родителски нагласи и модели за общуване; необходимо ли е „Училище за родители”.
С интерес от всички присъстващи бе приета идеята за кратък тренинг подготвен от преподавателите от началния курс, в който 20 души бяха „превърнати”в представители на различни прослойки от обществото поставени в критична ситуация- блокирани на летище. Задачата-как ще се осъществи връзката и ще има ли комуникация между тях в тази кризисна ситуация. Да, различните хора осъществиха контакт и успяха да си взаимодействат и да си помагат обединени от ситуацията, т.е. различията изчезнаха. Извода- ситуацията в българското училище е огледален образ на обществото, но обединени от каузата, фокуса – детето и неговото бъдеще- всички трябва да обединят усилията си и да премахнат различията, за да има траен положителен резултат в развитието и реализирането на новото поколение.