Стратегически проекти и възможности за чуждестранни инвестиции

13/12/2010
Предпоставките за привличане на чуждестранни инвестиции в община Дулово са: Добра инфраструктурна осигуреност (пътища, ЖП транспорт, комуникации); Незамърсена екологична среда; Наличие на свободна работна ръка. Общината успешно участва в реализирането на следните проекти: Изграждане на целодневна детска градина в с. Поройно; Преустройство на общежитие в дом за възрастни хора в с. Межден. Разработени са следните проекти, по които все още се търсят инвестиции: Подобряване на уличната мрежа в 11 населени места в общината; Доизграждане на пречиствателна станция за отпадни води в гр. Дулово; Градска канализация.