Екология и туризъм

13/12/2010
Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно от ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от точкови източници. ДДС "Каракуз" предлага възможности за развитие на ловен туризъм, в т.ч. фотолов и фотосафари.