Здравеопазване

15/12/2010
Здравното обслужване на населението на общината се осъществява от Многопрофилна болница за активно лечение гр. Дулово, представляваща стационар от три шестетажни сгради: поликлиника, представляваща двуетажна масивна сграда, котелно помещение и газоцентрала за медицински газ. МБАЛ – Дулово се състои от диагностично-консултански и стационарен блок, включващ седем отделения: хирургично, акушеро-гинекологично, детско, ОАРИЛ, терапевтично, неврологично и физиотерапевтично.

Първичната здравна помощ на населението се осъществява от 16 лекарски практики и специализирани кабинети. Съществува и звено за бърза и неотложна помощ.

За оптимизиране дейността на МБАЛ гр.Дулово са необходими по-нататъшни действия, свързани с :
- модернизиране на апаратурно-техническите съоръжения,
- повишаване ролята на превантивната и профилактична медицина с преместване акцента към високо- рисковите групи: деца, бременни, сираци, инвалиди, наркомани, пенсионери и безработни,
- повишаване качеството и ефективността на извънболничната и болничната помощ.
Община Дулово не е район с утежнена екологична обстановка. На територията на общината липсват големи промишлени замърсители. Проблемите идват предимно от ниското ниво на благоустроеност и замърсявания от точкови източници. Замърсяването от автомобилния транспорт се дължи предимно на остарелия автомобилен парк.

Въздействието на промишлеността и селското стопанство върху качеството на околната среда е незначително и с локален териториален обхват. Ликвидирането на големите животновъдни комплекси намали значително замърсяването, причинено от този отрасъл.

За съжаление в повечето промишлени пердприятия и животновъдни ферми липсват локални пречиствателни съоръжения. Естествените водоеми, намиращи се на територията на общината, не се замърсяват с битови и производствени отпадни води.

Повишените изисквания за опазване на околната среда изискват оптимизиране на съществуващата или изграждане на нова система за събиране и транспортиране на битови отпадъци от територията на общината, чрез доставка на модерна сметосъбираща техника и контейнери.

Основно предизвикателство пред общината през следващите няколко години ще бъде развитието на газоразпределителна мрежа на ниско налягане, чрез което ще се създаде евтина и екологична алтернатива за отопление на населението и рязко ще се повиши ефективността на използване на първичните енергийни ресурси.