Образование

13/12/2010
Дуловска община е втората по големина в област Силистра и обхваща 27 населени места.
В 5 села - Скала, Прохлада, Върбино, Козяк и Черковна няма детски и учебни заведения. В други 13 /Златоклас, Руйно, Раздел, Грънчарово, Орешене, Колобър, Таслаково, Овен, Вокил, Боил, Долец, Межден, Водно/ са запазени само детски градини.
В рамките на останалите 15 населени места е изградена и съществува мрежа от 10 общински училища /1 начално, 6 основни и 3 СОУ/, ПГООТ - държавно училище, 22 целодневни детски градини, Обединено детско заведение и 1 обслужващо звено - Ученическо общежитие.

Поради демографският срив, миграцията на населението, ниските доходи, тежкото материално и финансово състояние и ниската обща култура на част от жителите на общината, броят на учениците намалява с годините, което доведе до закриването на 12 училища през периода 2000-2008 година.
Обособиха се 8 средищни училища - образователни центрове,/в по-големите училищни центрове се разкриха и 3 ученически стола/, до които се извозват ученици от съседни села.

Транспортното обслужване на пътуващите ученици се осъществява чрез 10 собствени автобуси — предоставени от МОН и по договори за специализиран превоз.

В условията на икономическа криза образователната ни система предприе радикална промяна, за да бъде в състояние да отговори на новите обществени потребности. През последните няколко години настъпиха значителни промени и в общинската образователна политика.
Оптимизира се мрежата на учебните и детските заведения, засили се децентрализацията в управлението на училищата, подобри се качеството на образованието в българското училище. Като цяло общинската образователна система функционира устойчиво и стабилно.