Икономика и бизнес

13/12/2010
На територията на общината работещите предприятия са от сферата на машиностроенето; леката и хранително-вкусова промишленост, строителството, търговията и услугите. Изключително висок е делът на малките и средни предприятия - 99% от общия брой. Особено място в развитието на общинската икономика заемат следните фирми: "Агрокомб" АД - производство на селскостопанска техника и резервни части; "Агрихол-Консулт" ООД - производство на концентрирани фуражни смески; "Дулово-Булгартабак" АД - преработка на тютюн. В процедура по приватизация са: "Нова Калиопа" АД - шивашко предприятие за производство на мъжка и дамска конфекция; "Гелиг" ЕООД - дърводобив и дървопреработване; "Зърнени храни" АД - производство, съхранение и реализация на селскостопанска продукция; "Бревис" ЕООД - търговия с течни горива; селско стопанство. "Дуло - Алфа" - месодобив и месопреработка. Селското стопанство е традиционен отрасъл за Общината и определя структурата на общинската икономика. От общата площ, 570 037 дка., разпределението на стопанисваната земя по видове е както следва: мери /пасища/ - 42 030 дка.; обработваема земя - 309 178 дка.; овощни градини - 9 695 дка.; лозя - 1 810 дка. Природо-географските условия и богатите почвени ресурси са подходящи за отглеждане на селскостопански култури с по-дълъг вегетационен период на развитие. Условията благоприятстват зърнопроизводството, залагането на тревно-фуражни и технически култури. Площта на горския фонд е 132 249 дка., в т.ч. общински гори 42 787 дка. Преобладават насаждения от дъб и габър. Към настоящия момент са разкрити големи залежи от каолин с високо качество. В най-близко бъдеще предстои експлоатация на находището.