Географска характеристика

14/1/2011

Географска характеристика

Предимно равнинен релеф в общината който е пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях са изградени почти всички населени места в Добруджанския район.
Преобладаващата надморска височина е от 150 до 250 м. Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки като най-голяма повторяемост имат югоизточните и южните ветрове. През зимните месеци духат силни студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата. Годишната сума на валежите е 650 мм/кв.м, което е под средната за страната стойност. Засушаванията през летните месеци се отразяват неблагоприятно на тревната и дървесната растителност в общината. Горските масиви заемат 23% от територията на общината. Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други. Иглолистните видове са внесени допълнително при реконструкция на горите със стопанско предназначение или оформят междуселищното пространство.

Релеф

Територията на общината се характеризира с предимно равнинен релеф, пресечен от суходолия с различна ширина, които са с посока север-юг. Около тях са изградени почти всички населени места в Добруджанския район.

Преобладаващата надморска височина е от 150 до 250 м.

Климат

Климатичните условия са характерни за умереноконтиненталния климат.

Средната начална дата с устойчиво задържане на температурата на въздуха над 10 градуса е 15 април, а средната крайна дата - 25 октомври.

Районът е широко отворен на север. Откритата теренна конфигурация обуславя достъпа на ветровете от всички посоки, но най-голяма повторяемост имат югоизточните и южните ветрове.

Вследствие на това градът е силно обветрен. Случаите на безветрие представляват 44% от общо изследваните. През зимните месеци духат силни студени североизточни ветрове, които предизвикват снегонавявания. През лятото често явление е появата на силни сухи ветрове, които пораждат ерозия на почвата.

Почви

На територията на общината са разкрити следните типове почви:
• Излужени черноземи (оподзолени) - 90% от обработваемата земеделска земя
• Тъмносиви горски почви
• Ерозирани плиткокаменливи почви

Горски фонд

Горските масиви заемат 23% от територията на общината. Преобладават естествени насаждения от дъб, цер, габър и други. Иглолистните видове са внесени допълнително при реконструкция на горите със стопанско предназначение или оформят междуселищното пространство.
Държавно лесничейство - Дулово, стопанисва 19 103 дка площ, която се простира на територията на общините Дулово и Главиница.

Основният предмет на дейност е възпроизводство, отглеждане и стопанисване на горите и дивеча на територията на стопанството.

Фазани, благороден елен, сърни, диви свине и др. са представителите на фауната, които се срещат на територията на горско стопанство “Каракуз”.