Демографски профил

14/1/2011
Брой и разпределение по населени места

В община Дулово са включени 27 населени места, като населението в тях е разпределено както следва:

Населено място

Жители

Мъже

Жени

Деца

Пенсионери

Дулово

9511

4483

5028

1978

1574

Боил

1318

602

716

273

197

Водно

1110

540

570

264

202

Вокил

1814

823

991

349

304

Върбино

104

56

48

17

59

Грънчарово

723

370

353

117

217

Долец

659

317

342

152

115

Златоклас

878

409

469

182

149

Козяк

497

307

190

130

44

Колобър

995

511

484

210

186

Межден

988

458

530

174

297

Овен

1333

597

736

234

207

Окорш

2033

1031

1002

367

429

Орешене

513

248

265

123

86

Паисиево

1473

642

831

237

264

Полк. Таслаково

605

301

304

119

108

Поройно

1476

713

763

370

221

Правда

2151

1085

1066

404

379

Прохлада

281

151

130

58

91

Раздел

939

455

484

182

164

Руйно

1282

584

698

216

254

Секулово

1047

535

512

229

233

Скала

331

162

169

67

87

Черковна

651

338

313

141

117

Черник

2832

1422

1410

580

546

Чернолик

2081

957

1124

442

348

Яребица

1811

902

909

376

295

ОБЩО

39436

18999

20437

7991

7173

Характеристика

От общия брой население 51.82% са жени и 48.18% - мъже.
Естественият прираст на населението в общината е отрицателен, механичният прираст е позитивен, формиран от преселени в общината.
Общата смъртност нараства. Детската смъртност се наблюдава най-често сред социално слабите групи от населението и се дължи на неправилно хранене и лоши битови условия.