Работна среща по НП”Подкрепа за достоен живот”

6/2/2013
В община Дулово от месец ноември 2010 г., стартира Национален проект „Подкрепа за достоен живот” по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи” по предоставяне на социалната услуга „Личен асистент”, като Община Дулово е партньор по Проекта.
На 12.01.2011г, от 13.00ч, в една от залите на административната сграда на Община Дулово се проведе работна среща-инструктаж с личните асистенти одобрени за първия етап на проекта за периода 10.01.2011 г. – 10.03.2011 г. В срещата взеха участие 40-те одобрени лични асистенти и общинския екип, управляващ проекта, определен със заповед на кмета на общината. За първия етап потребителите на услугата са 41. На присъстващите подробно бяха разяснени изискванията за попълването на задължителната документация и им бяха връчени трудовите договори.
От 10. 01.2011г стартира приема на документи за втория етап на проекта, като бройката за лични асистенти е 24 за цялата община.


На 08.10.2010 г.в страната стартира изпълнението на проект „ПОДКРЕПА ЗА ДОСТОЕН ЖИВОТ" с конкретен бенефициент АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ чрез дирекция „Анализ, административно и информационно обслужване се изпълнява по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-5.2.09 «Алтернативи», Приоритетна ос 5 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси".
Стойността на безвъзмездната финансова помощ на проекта е в размер на 34 999 999.93 лева, /в т.ч. 29 749 999.94 лева - ЕСФ и 5 249 999,99 лева - национално съфинансиране/
Обща цел на проекта е да се приложи нов подход за предоставяне на услуги в семейна среда чрез въвеждане на принципа „индивидуален бюджет за личен асистент" в национален мащаб и да се разчупят създадените стереотипи за услугата „Личен асистент". Партньори са общините в страната.

Специфични цели:
• Да се децентрализира услугата „Личен асистент", която до момента традиционно е предоставяна от Агенцията за социално подпомагане на територията на цялата страна.
• Да се създадат възможности лицата с трайни увреждания да участват активно в планирането на услугата, определянето на индивидуален бюджет и избора на личен асистент.
• Да се подкрепят семействата, в които има лице с трайно увреждане, като се даде възможност за професионално развитие на ангажираните с грижи за лицето с трайно увреждане членове на семейството.
• Да се постигане промяна в разбирането за дейността на личния асистент - потребителите и техните семейства да я възприемат като социална услуга, а не като дейност, извършвана от членове на семейството.
• Да се намали риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, нуждаещи се от помощ за обслужване.