Главен регистър на частната общинска собственост

27/1/2011
търсене

Номер
Населено
Местонахождение
Вид
Данъчна
Предоставени
Разпоредителни
Включен
Актове,
Заповед
0 11.10.20100гр.Дулово, община Дулово, област Силистра ул.Арда № 22Поземлен имот с идентификационен номер 24030.501.9111 в урбанизирана територия по кадастралната карта на гр.Дулово, с площ 911 /деветстотин и единадесет/ кв.м. /стар идентификатор 24030.501.1978, кв.109 п.36 (5)/ предназначен за жилищни нужди, незастроен. 6816.10 /шест хиляди осемстотин и шестнадесет лева и десет стотинки/      
1