Достъп до Информация

12/1/2011

ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ИНФОРМАЦИЯ ПО ЗАКОНА ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ /ЗДОИ/ В ОБЩИНА ДУЛОВО

Заявления по ЗДОИ се подават в деловодството на Община Дулово– в Центъра за услуги и информация на граждани /ЦУИГ/
Стандартни бланки – образци се предоставят на гражданите безплатно. Всеки заявител получава, при необходимост, компетентна консултация и помощ за попълването.
Всяко писмено заявление получава входящ номер и се регистрира в деловодната система на общината, сканира се и се предава на секретаря на Община Дулово– г-жа Мюмюне Хамилова.
Длъжностното лице „Връзки с обществеността” Ваня Петрова е лицето, което отговаря за организиране на целия процес по предоставяне на информация /съгл.Заповед№24/05.01.2010г.на кмета на Община Дулово/
Всички заявления, постъпили в администрацията от ФЛ и ЮЛ получават резолюция за изпълнение по компетентност от секретаря на общината. Предават се на длъжностното лице по ЗДОИ и то ги връчва лично на служителите, които могат да предоставят информацията и в чийто компетенции е тя. При необходимост длъжностното лице по ЗДОИ ги консултира и оказва съдействие при подготовка на информацията.
Длъжностното лице проследява хода на работата , следи за спазване на законните срокове, подготвя Решението за предоставяне или отказ, както и при необходимост, подготвя Уведомление до заявителя, за уточнение или с цел удължаване на срока.
След като се подготви от съответния служител информацията, заявена от гражданина, се подготвя от дл.лице по ЗДОИ решението за предоставяне . Той съгласува цялата преписка с юрисконсулта на общината и Решението се подписва от секретаря на общината.
Всеки документ се сканира в деловодството, получава изходящ номер и се изпраща с обратна разписка до заявителя.
Информацията се предоставя на заявителя лично, след представяне на платежен документ за разходите по подготовката, /съгл.Заповед №10 на МФ/10.01.2001 и чл.8 от ПМС №253/20.09.2004год./ и след подписване на приемо-предавателен протокол – 2 бр. по един за двете страни.
Устна информация се подава веднага или веднага се насочва гражданина от къде може да я получи, ако разбира се тя е обществено значима.
Звеното, в което се получава информацията е ЦУИГ. Помещението за преглед на оригинали и копия по ЗДОИ – чл.14 е деловодството, то се заключва– обстановката е ергономична и подходяща за спокоен преглед на информацията.
Информация, непотърсена в 30 дневен срок от получаване на Решението не се предоставя.
Работно време на ЦУИГ – Деловодство от 8.30 до 17.00ч./сградата на Община Дулово, ул. „В.Левски” № 18,първи етаж/
Телефон на дл.лице по ЗДОИ – 0864 / 2-27-97.
Контролът по организацията на предоставяне на обществено значима информация, съгласно ЗДОИ се осъществява от секретаря на Община Дулово- Мюмюне Хамилова.