ЖАЛБИ, СИГНАЛИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

12/1/2011

Предложения и сигнали се приемат в Центъра за услуги и информация на граждани в Община Дулово, на телефон  0864 / 2 31 13  и  0864 / 2 – 24 - 24, факс 0864 / 2 30 20, както и на e-mail:  dulovokmet@abv.bg  и  otd@abv.bg
За  сигналите и предложенията на гражданите се прилагат разпоредбите на Административно процесуалния кодекс.
Предложенията и сигналите могат да бъдат писмени или устни, да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител, по телефон, факс или електронна поща, като подлежат на задължителна регистрация  от гл. специалист “Организационно-технически дейности и архив” по ред, определен за регистрация на входящи документи. За подадените на e-mail: otd@abv.bg  сигнали и предложения се изпраща  обратна информация за входящия номер на постъпилия документ.
           Анонимни  сигнали и предложения  се регистрират, както и  по сигнали, отнасящи се  до нарушения, извършени преди повече от две години се регистрират, но по тях не се образува административно производство.
         За анонимни предложения и сигнали се считат тези, в които не са посочени:
1.трите имена и адреса за кореспонденция – за български граждани;
2. имената и личния номер и адреса за кореспонденция – за чужденец;
3. фирмата на търговеца или наименованието на юридическото лице, изписани и на български език, седалището и последният посочен в съответния регистър адрес на управление, както и  електронният му адрес.
        Когато сигналът или предложението е направено устно, пред кмета или неговите заместници по време на оповестения прием на граждани, самоличността на подателя се установява и регистрира в стандартна форма.
       Решение по предложението и сигнала се взема най-късно два месеца след неговото постъпване и се съобщава в 7-дневен срок на подателя, като не подлежи на обжалване.
         Когато особено важни причини налагат срокът за вземане на решение по сигнала може да бъде продължен, но не с повече от 1 месец.
         Когато е необходимо по-продължително проучване, срокът за вземане на решение по предложението може да бъде продължен до 6 месеца, за което се съобщава на подателя.

      Сигнали, подадени повторно по въпрос, по който има решение, не се възлагат за разглеждане, освен ако са във връзка с изпълнение на решението или се основават на нови факти и обстоятелства.

Прикачени файлове