13/12/2010

ОБЩИНА ДУЛОВО
DULOVO MINICIPALITY

УТВЪРЖДАВАМ, /Заповед № 500 от 05.11.2009 г./

ГЮНЕР РАМИС
Кмет на община Дулово
На основание чл. 5а от ЗА
и чл.1, ал.2 от НАО
МЮМЮНЕ ХАМИЛОВА
Секретар на община

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО
ОБСЛУЖВАНЕ В ОБЩИНА ДУЛОВО

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1. Настоящите правила за организация на административното обслужване в Община Дулово служат за регулиране взаимодействието на звената при осъществяване на административното обслужване и последователността на извършваните от тях и в тях действия.
Чл.2. Административното обслужване в Община Дулово се осъществява при спазване принципите, установени в Закона за администрацията, Административно процесуалния кодекс /АПК/, Наредбата за общите правила за организацията на административното обслужване и Хартата на клиента на Община Дулово.
Чл.3. /1/ Административно обслужване е всяка дейност по извършване на административни услуги от звената  на Община Дулово.
         /2/ “Административна услуга” е:

 1. издаване на индивидуални административни актове, с които се удостоверяват факти с правно значение;
 2. издаване на индивидуални административни актове, с които се признава или отрича съществуването на права и задължения;
 3. извършване на други административни действия, които представляват законен интерес за физическо или юридическо лице;
 4. консултациите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице относно административноправен режим, които се дават по силата на нормативен акт или които са свързани с издаване на административен акт или с извършване на друга административна услуга;
 5. експертизите, представляващи законен интерес за физическо или юридическо лице, когато нормативен акт предвижда тяхното извършване като задължения на администрацията на държавен орган или от овластена организация;

          /3/ “Потребител на административна услуга” е всяко физическо или юридическо лице, които заявяват и/или ползват административни услуги, подават жалби, сигнали, предложения  и др.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.4. /1/ Административното обслужване в Община Дулово се осъществява от
дирекциите и секторите на Общинската администрация.
          /2/ Административното обслужване в Община Дулово се осъществява с
непосредственото сътрудничество между отделните звена в Общината и съответните инструкции и организации при извършване на интегрирани административни услуги.
Чл.5. Освен герба на Община Дулово, задължително се използват логото и
слогана на държавната администрация при:

 1. изготвяне на информационни и промоционални материали;
 2. изготвяне на указателни табели на входовете на сградите, на кутиите за мнения и коментари, на информационните табла, на интернет страницата.

Чл.6. Основен елемент в процеса на усъвършенстване на административното
обслужване и повишаване имиджа и доверието към администрацията е качеството на приема.
Чл.7. Всички принципи и стандарти по отношение на административното
обслужване, информационните и комуникационните канали са описани в Хартата на клиента и оповестени чрез интернет страницата на Община Дулово.
Чл.8. /1/ Работното време на административното звено за обслужване на клиенти
в Общинския център за услуги и информация на граждани /ОЦУИГ/ е непрекъснато, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч.
                     /2/ Със заповед на кмета на общината работното време на дирекциите и секторите в Общинската администрация  може да бъде променяно и удължавано в дадени периоди, с цел осигуряване на непрекъсваем режим на работа и достъп до тях в удобно за потребителите време.

ІІІ. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С АДМИНИСТРАТИВНОТО ОБСЛУЖВАНЕ
Чл.9. /1/ Дирекциите и секторите осигуряват информация за реда, организацията
и видовете услуги, извършвани от тях.
                      /2/ Информацията за административното обслужване следва да бъде:

 1. ясна, точна, достоверна, общоразбираема, систематизирана и пълна;
 2. достъпна за хора с увреждания;
 3. без абревиатури, съкращения и препратки.

Чл.10. Информация за предоставяните от Община Дулово услуги може да бъде
получена от:

 1. Общинския център за услуги и информация на граждани;
 2. съответните дирекции и сектори;
 3. интернет адрес www.dulovo.info

Чл.11. /1/ Информацията за административното обслужване се актуализира в
7 /седем/дневен срок от влизането в сила на промените в нормативните актове;
          /2/ актуализацията се извършва едновременно във всички информационни
средства;
          /3/ наименованията на административните услуги във всички
информационни материали, както и във всички електронни бази данни са в съответствие със Списъка на унифицираните наименования на административните услуги /СУНАУ/, утвърден със заповед на Министъра на държавната администрация и административната реформа;
                     /4/  организацията по актуализацията и подготовката на информацията е
задължение на ресорните ръководители на дирекциите и секторите.

ІV. СЛУЖЕБНО НАЧАЛО
Чл.12. При осъществяване на административното обслужване Общинската
администрация:
1.  осигурява служебно типовите бланки за заявяване на съответната услуга;
2.  изгражда предпоставки и осъществява междуведомствено обслужване на клиентите, когато това не е в противовес на законодателството в Република България;
3. гарантирайки равен достъп до административните услуги,  прилага
 индивидуален подход към хората в неравностойно положение, тези с физически увреждания и малцинствата.

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА УСЛУГИ
Чл.13./1/ Община Дулово приема писмено и устно подадени искания за издаване
на индивидуален административен акт във връзка с извършваните административни услуги.
             /2/ Пред Община Дулово потребителите на административни услуги
могат да се представляват с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа и от други граждани и организации.
            /3/ Писмените искания се регистрират съгласно Вътрешните правила за
деловодната дейност, регистрацията и контрола на документооборота в Община Дулово.
            /4/ Исканията, внесени устно се отразяват в протокол, който се подписва
от заявителя и длъжностното лице, което го е съставило, след което се регистрират по общия ред, съгласно Вътрешните правила за деловодната дейност, регистрацията и контрола на документооборота в Община Дулово.
            /5/ Датата на започване на производството по извършване на
административната услуга е дата на постъпване на искането в Община Дулово.
Чл.14. /1/ Община Дулово  изпълнява административните услуги в нормативно
определените срокове, с възможност за осигуряване на “бързи” и “експресни” услуги.
             /2/ Заплащането на дължимите такси и цени на услуги от клиентите се
извършва съгласно Наредба № 11 на Общински съвет - Дулово за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги.
Чл.15. При работа с клиенти, служителите в звената на Общинската
администрация спазват нормативните и вътрешните стандарти на обслужване, въведени в Община Дулово с Наредба № 11 и Хартата на клиента.
Чл. 16. /1/ Община Дулово създава, поддържа и развива различни канали за
обратна връзка с клиентите:

 1. анкетни карти за оценка на извършена административна услуга;
 2. кутия за сигнали за лошо администриране и препоръки за ефективно и ефикасно административно обслужване, поставена пред ОЦУИГ;
 3. пощенска кутия за сигнали срещу корупция на интернет–страницата на Общината;
 4. анкети на интернет-страницата на Общината.

     /2/ Информацията от измерването на удовлетвореността на клиентите се
анализира и  резултатите се оповестяват сред обществеността веднъж годишно.  
      /4/ В резултат  на получената и анализирана информация от всички
канали за обратна връзка се предприемат действия за подобряване на административното обслужване.

VІ. ОРГАНИЗАЦИЯ НА КОНТРОЛА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕТО  И ПО СПАЗВАНЕТО НА СРОКОВЕТЕ
            Чл.17. Контролната дейност във връзка с извършването на административни услуги обхваща проверка  за точното спазване на определените срокове и качеството на предоставяните услуги.
            Чл.18. /1/ Контролът се осъществява от ръководителя, резолирал документа, на следните нива:

 1. Кмет;
 2. Заместник-кмет;
 3. Секретар;
 4. Директор на дирекция.

            /2/ Контрол може да се осъществява и от страна на клиентите – физически
и юридически лица, посредством справка за движението на преписката им в съответната дирекция или съответния сектор или чрез подаване на сигнал по отношение на качеството на извършваните услуги.
            Чл.19. /1/ Сроковете за изпълнение са определени в самия документ с резолюция или произтичат от нормативен акт.
                        /2/ Когато с нормативен документ или резолюция не е определен срок за изпълнение, задачата се изпълнява в седемдневен срок от датата на нейното възлагане.
                        /3/ Срокът за извършване на административна услуга на граждани е съобразно АПК, освен ако в нормативен акт е установен друг срок
                       /4/ При възникване на обективни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението в срок, когато той не е нормативно установен, резолиращият може да го удължи.
            Чл.20. Всички дейности по документите, от регистрацията до предаването им за архивиране са съгласно настоящите Правила и Правилата за деловодната дейност, регистрацията и контрола на документооборота в Община Дулово.

            ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
&1. Ръководителите и служителите в Общинската администрация са длъжни да познават и спазват разпоредбите на настоящите Правила.
&2. Контролът по спазване на клаузите във Вътрешните правила за административно обслужване, както и актуализацията им се осъществява от Секретаря на общината.
&3. Настоящите Правила влизат в сила от датата на утвърждаване от Кмета на общината със Заповед № 500  / 05.11.2009 г. и се обявяват по реда на чл.28, ал. 2 от АПК.