Харта на клиента

27/12/2010

Уважаеми граждани, потребители на нашите административни услуги,
Общинската администрация в град Дулово при осъществяване на своята дейност се ръководи от принципите на законност, прозрачност, достъпност, самостоятелност, отговорност, координация, гарантиране интересите на населението и Администрацията.
Общинският център за услуги и информация на гражданите е създаден в изпълнение на
Концепцията за подобряване на административното обслужване,  Националната стратегия за прозрачно управление и за превенция и противодействие на корупцията и Плана за изпълнение на Стратегията за модернизиране на държавната администрация, с цел налагане на европейски стандарти в обслужването..
Следвайки тези принципи и стандарти, предлагаме на Вашето внимание настоящата Харта на клиента. Тя  ще бъде допълвана и коригирана, за да отговаря на непрекъснато променящите се потребности.

Основните цели, които си поставяме:

 • бързо, компетентно, безпристрастно и ефикасно обслужване;
 • лесен достъп до информация на всеки;
 • добре осведомени, отзивчиви и отговорни общински служители;
 • регламентиране на ясни и ефективни правила на обслужване.

Нашите фактори за успех:

 • силно ръководство с ясна визия;
 • законови изисквания;
 • целенасочена работа;
 • иновативност;
 • партньорство с други администрации и неправителствени организации;
 • обществено частно партньорство;
 • популяризиране на услугите.

Нашите отговорности към Вас:

 • ние ще се отнасяме с уважение към Вас, ще бъдем честни и отзивчиви;
 • ние ще се държим професионално;
 • ние ще поемаме отговорност, когато ви обслужваме;
 • ние ще пазим от нерегламентиран достъп вашите лични данни;
 • ние ще предприемаме мерки ОЦУИГ да е удобен и предразполагащ;
 • като се стремим да  прилагаме  принципите на общия подход към всички Вас и равноправно третиране, за реализирането на равните права, ще прилагаме и индивидуален подход към хората в неравностойно положение, тези с физически увреждания и малцинствата;
 • ще Ви предоставим типови образци на бланки  и ще Ви окажем помощ при попълването им  за извършване на исканите от Вас административни услуги;
 • ще отговаряме в срок на поставените от Вас въпроси, както и в срок ще извършваме исканите от Вас услуги.

Вашите отговорности към нас - това, което в замяна  очакваме от Вас:

 • да се отнасяте към общинските служители с уважение. Ако се държите буйно или заплашително, може да Ви откажем полагаемото обслужване и учтиво да Ви помолим да напуснете общинската сграда;
 • да бъдете внимателни и любезни към останалите граждани;
 • да идвате навреме за предварително уговорените срещи;
 • да ни подавате своевременно пълна и точна информация, необходима за извършването на конкретната услуга;
 • да отправяте коректно своите  сигнали за лошо или некомпетентно администриране, като ни посетите или като ни пишете на e-mail; dulovokmet@abv.bg;
 • да правите своята оценка за административното обслужване, като попълвате предоставените Ви формуляри на общински анкети на място в Центъра или  на интернет-страницата на Общината;
 • да правите конструктивни предложения и с общи усилия да успеем да усъвършенстваме постигнатото досега.

Общи отговорности:

 • можем да си помогнем за изграждането на добри партньорски взаимоотношения чрез взаимно уважение, внимание и търпение.

Важно е да се знае:

 • работното време на административното звено за обслужване на клиенти в ОЦУИГ е непрекъснато, всеки работен ден от 8.30 ч. до 17.00 ч. ;
 • пред ОЦУИГ е поставена пощенска кутия, в която може да пуснете своя сигнал. Оторизирано длъжностно лице ежеседмично проверява и  докладва на кмета на общината за постъпилите сигнали в пощенската кутия;
 • анонимни сигнали и оплаквания се приемат само за сведение, без да се образува производство по тях, освен в случаите, когато поставеният проблем застрашава здравето и сигурността на гражданите;
 • анонимно може да попълвате  общинските анкети, необходими за изследване удовлетвореността на клиентите и натовареността на общинските служители;
 • Общинската администрация си запазва правото да не дава отговор на въпроси, сигнали и оплаквания, които съдържат нецензурни изрази, немотивирани обидни изказвания, уронващи престижа  на  институцията;
 • Общинската администрация няма право да дава отговор на въпроси, свързани със защита на личните данни и класифицираната информация.

Предоставяне на информация:

 • ще Ви предоставим информация и съвети, които да Ви помогнат да си изградите точна представа за административните услуги, които бихте могли да получите от различните звена на Общинската администрация, както и за текущия етап на изпълнение на заявената от вас услуга;
 • ще Ви предложим нагледна информация за административните услуги, дейността на Общинската администрация и Общинския съвет, телефоните за връзка със служителите от съответните общински звена и кметствата на общината   чрез информационни табла, брошури и   интернет-страницата на Общината - www.dulovo.info .

Приложение към настоящата Харта на клиента е Анкетна карта за изследване удовлетвореността на потребителя.

Работно време
от 8.30 до 17.00 ч -без прекъсване

гр. Дулово, ул. “В. Левски” № 18, ет. 1; Тел.: 0864 / 2-31-13www.dulovo.info; e-mail: otd@abv.bg