Търгове чрез явно наддаване на 15.12.2010 г. за продажба на имоти частна общинска собственост

13/12/2010
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7650 Дулово, ул. Васил Левски 18, тел. 0864/230 00, факс 230 20, E-mail: dulovokmet@abv.bg

О Б Я В А
На основание Заповед №785/03.12.2010 г. на кмета на Община Дулово, обявявам:
1. Търгове чрез явно наддаване на 15.12.2010 г. за продажба на следните имоти частна общинска собственост:
1.1 Урегулиран поземлен имот VІ-330 в кв.19 по плана за регулация на с.Овен, находящ се на ул.”Първа” №20 „а” с площ 916кв.м., предназначен за индивидуално жилищно строителство, при съседи:УПИ ХІ, УПИ VІІ и улица, описан в АЧОС №1213/24.08.2010г., вписан с вх. Рег.№2251/25.08.2010г., акт 100, том 10, и.п. 7378, при първоначална тръжна цена в размер на 1 985,00лв. (хиляда деветстотин осемдесет и пет лева) без включен ДДС, определена от независим лицензиран оценител, депозит за участие в търга – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки), стъпка на наддаване – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) и начален час на провеждане – 10.00 ч.

1.2. Урегулиран поземлен имот VІІ - 330 в кв.19 по плана за регулация на с.Овен, находящ се на ул.”Първа” №18 „а” с площ 916кв.м., предназначен за индивидуално жилищно строителство, при съседи:УПИ VІ-330, УПИ ХІ, УПИ VІІ и улица, описан в АЧОС №1214/24.08.2010г., вписан с вх. Рег.№2255/25.08.2010г., акт 104, том 10, и.п. 7379, при първоначална тръжна цена в размер на 1 985,00лв. (хиляда деветстотин осемдесет и пет лева) без включен ДДС, определена от независим лицензиран оценител, депозит за участие в търга – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки), стъпка на наддаване – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) и начален час на провеждане – 10.30 ч.

1.3. Урегулиран поземлен имот VІІІ-330 в кв.19 по плана за регулация на с.Овен, находящ се на ул.”Първа” №16 „а” с площ 916кв.м., предназначен за индивидуално жилищно строителство, при съседи:УПИ VІІ-330, УПИ ХІ, УПИ ІХ и улица, описан в АЧОС №1215/24.08.2010г., вписан с вх. Рег.№2254/25.08.2010г., акт 103, том 10, и.п. 7380, при първоначална тръжна цена в размер на 1 985,00лв. (хиляда деветстотин осемдесет и пет лева) без включен ДДС, определена от независим лицензиран оценител, депозит за участие в търга – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки), стъпка на наддаване – 198,50лв. (сто деветдесет и осем лева и петдесет стотинки) и начален час на провеждане – 11.00 ч.

2.Депозитите за участие в търга се внасят в ТБ „ Инвестбанк” АД клон Дулово: IBAN BG75IORT80893324762603, BIC IORTBGSF, най-късно до приключване на последния работен ден, преди провеждането на търга.
3. Търговете ще се проведат на 15.12.2010г. в сградата на общинска администрация - гр.Дулово ул. „Васил Левски” № 18, ет. 2, зала № 13.
4. На основание чл.43, ал.3 от Наредба №2 за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество на ОбС-Дулово при неявяване на кандидати или при подаване на заявление само от един кандидат повторните търгове ще се проведат на 29.12.2010 г. със същия час на провеждане и при същите условия.
5. Огледът на имотите може да се извърши всеки делничен ден от 8,30 до 17.00 часа, до последния работен ден преди търга.
6. Бланки на заявление за участие в търга могат да се получават в сградата на общинска администрация, стая № 24 и ще се приемат заедно с други тръжни документи в срок до 17.00 часа на последния работен ден преди търга в стая №3.
7. Условия за участие: заявления могат да подават еднолични търговци, юридически лица и физически лица, които нямат просрочени задължения към общината и държавата.
7.1. Необходими документи за участие в търга на еднолични търговци и юридически лица: 1.Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2.Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4.Заверено копие от съдебното решение за регистрация по Търговския закон или актуално удостоверение за вписване в търговския регистър; 5.Удостоверение за актуално състояние; 6.Заверено копие от идентификационната карта за регистрация в регистър БУЛСТАТ;
7.2. Необходими документи за участие в търга на физически лица: 1. Удостоверение за липса на задължения към НАП; 2. Удостоверение за липса на задължения към община Дулово; 3. Документ за внесен депозит; 4. Копие от документ за самоличност; 5. Нотариално заверено пълномощно, когато лицето участва в търга чрез пълномощник;
8. На неявилите се кандидати по неуважителни причини депозитите да не се връщат.
9.Условията на търга по отношение на обекта, начална тръжна цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие да се обявят на видно място в сградата на общинската администрация.

03.12.2010 г. Общинска администрация Дулово
гр.Дулово