Заповед № 246 /20.04. 2010 г.

20/4/2010
На основание чл. 73, ал.1 от ЗОП и отразени резултати в протокол от 20 април 2010 г. на комисия, назначена със заповед № 245/20.04.2010 г. на кмета на Община Дулово за разглеждане, оценка и класиране на получените оферти в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Дoставка на хранителни продукти за целодневни детски градини и ученически столове в Община Дулово”, открита със Заповед № 574/07.12.2009 г. на кмета на Община Дулово и публикувано обявление в “Държавен вестник” Nо.102 от 09.03.2010 г.,

О Б Я В Я В А М:
І. Класираният участник в процедурата, съгласно оферта, съответстваща в пълна степен на предварително обявените условия в процедурата е:
1 място – ЕТ“Митко Димитров 61” – гр.Дулово, ул. “Байкал” 1А;
ІІ. Участникът ЕТ“Митко Димитров 61” за изпълнител на поръчката.
III. На основание чл. 69 ал.1,2 и 3 ЗОП отстранява от участие в процедурата участниците ЕТ”Лешник1 – Стоян Иванов” и “Лотос” ЕООД със следните мотиви:
ЕТ”Лешник – Стоян Иванов” не е представил: декларация по образец – Приложение Nо.7 и три препоръки, свързани с дейността – предмет на тази поръчка – документ, изискван в т. 7.4 от Документацията; декларация за отсъствие на обстоятелствата по чл. 47 ал. 2 ЗОП по образец – Приложение Nо.5 – документ по т.7.5 от Документацията и изискванията на чл.47 ЗОП, липсват и данни за средният годишен брой на работниците и служителите на участника за последните 3 години – документ по т.7.3.4 от Документацията.
“Лотос” ЕООД не е представил документ по т.7.3.5 от Документацията - списък на лица, отговарящи за контрола на качеството; декларация по образец – Приложение Nо.7 заедно с три препоръки, свързани с дейността – предмет на тази поръчка, декларации по образец – Приложения No.5 и No.6 – декларации по чл. 47 ал. 2 ЗОП и по чл. 56 ЗОП, а представените баланс за 2009 г. и ОПР за 2007 г. не са подписани и подпечатани.
На основание чл. 73 ал.3 ЗОП, настоящето решение да се изпрати в тридневен срок до участника.
Заповедта може да се обжалва пред КЗК при сроковете, указани в ЗОП.

ГЮНЕР РАМИС
КМЕТ