Постоянни комисии

13/12/2010
 1. Постоянна комисия „Бюджет, финанси, икономика, местни данъци, нормативна уредба” :
 • Председател: Невин Халил Хасан
 • Зам.председател: Юксел Али Хатиб

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Неджати Халим Мехмед

Гюнер Нихат Ахмед

 1. Постоянна комисия „Общинска собственост, приватизация и следприватизационен контрол”:

 • Председател: Бедри Халит Ахмет

 • Зам.председател: Гюнер Нихат Ахмед

 • Членове: Халил Ахмед Бекяр

Юксел Али Хатиб

Гюрджан Хасан Рахми
 1. Постоянна комисия „Образование, култура, спорт, младежки дейности и туризъм”:

 • Председател: Маргарита Георгиева Ранчева

 • Зам.председател: Хюсеин Ешреф Джелил

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Левент Хабил Али

Рефие Наджи Мехмед

 1. Постоянна комисия „Здравеопазване и социална политика”:

 • Председател: Тимур Талят Еюуп

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Кудрет Насуф Ремзи

Маргарита Георгиева Ранчева

Сали Назми Сали 

 1. Постоянна комисия „Устройство на територията и инфраструктурата”:

 • Председател: Венелин Богданов Карабогданов

 • Зам.председател: Лютфи Мустафа Исмаил

 • Членове: Тодор Стаматов Тодоров

Неждет Басри Али

Хюсеин Ешреф Джелил

 1. Постоянна комисия „Транспорт и телекомуникации”:

 • Председател: Динчер Мухсинов Салиев

 • Зам.председател: Петър Георгиев Петров

 • Членове: Месру Ахмед Шефик

Гюнай Галиб Хюсмен

Лютфи Мустафа Исмаил

 1. Постоянна комисия „Европейски въпроси, международно сътрудничество и инвестиционна политика”:

 • Председател: Сали Назми Сали

 • Зам.председател: Кудрет Насуф Ремзи

 • Членове: Ридван Али Ахмед

Тимур Талят Еюуп

Гюнер Халил Хаккъ

 1. Постоянна комисия „Земеделие, гори, екология и околна среда”:

 • Председател: Неджати Халим Мехмед

 • Зам.председател: Веселинка Маринова Василева

 • Членове: Билгин Басри Ахмед

Ремзи Халид Мехмед

Хюсеин Мюрвет Какач