Дневен ред на предстоящо заседание

28/12/2010
ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД
П О К А Н А

На основание чл.23, ал.4, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация
СВИКВАМ
заседание на Общински съвет - Дулово, което ще се проведе на 28.12.2010 год. /вторник/ от 10.00 часа, в зала № 2 на Общината, при следния

ПРОЕКТО-ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки от кмета на общината, относно:

1.1. Обсъждане и прегласуване на Решение №490 от протокол № 40/03.12.2010г. /Вх.№ 358/20.12.2010г./.
1.2. Поемане на дългосрочен общински дълг чрез ползване на банков заем /Вх.№ 357/20.12.2010г./.
1.3. Предоставяне на временен безлихвен заем за бюджет-2010г. от набирателната сметка на Община Дулово в р-р на 224 000 лв. /Вх.№ 360/20.12.2010г./.
1.4. Увеличение на плана за представителни разходи на кмета на Община Дулово за 2010г. /Вх.№ 359/20.12.2010г./.
1.5. Одобряване на проект за ПУП-план за застрояване и предварителен проект за част „Пътна” за промяна предназначението на част от поземлен имот в гр.Дулово /Вх.№ 352/13.12.2010г./.
1.6. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Вокил /Вх.№ 364/21.12.2010г./.
1.7. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Вокил /Вх.№ 365/21.12.2010г./.
1.8. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Водно /Вх.№ 366/21.12.2010г./.
1.9. Ликвидиране на съсобственост на имот в гр.Дулово /Вх.№ 367/21.12.2010г./.
1.10. Ликвидиране на съсобственост на имот в с.Руйно /Вх.№ 368/21.12.2010г./.
1.11. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Поройно /Вх.№ 369/21.12.2010г./.
1.12. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Долец /Вх.№ 370/21.12.2010г./.
1.13. Разпореждане с имот-частна общинска собственост в с.Окорш /Вх.№ 371/21.12.2010г./.

2. Докладна записка, относно извършените разходи за командировка от кмета на общината и председателя на ОбС.
Внася: Я.Стойчева-Директор Дирекция „Финанси”

3. Заявление от Стоянка Тодорова Калушева от гр.Силистра, относно предложение за закупуване на имот, находящ се в с.Чернолик /Вх.№ 355/20.12.2010г./.


Инж. СЕЗГИН ГАЛИБ
Председател ОбС