Заповед № 625 гр.Дулово, 11.10.2010 година

11/10/2010
З А П О В Е Д № 625
гр.Дулово, 11.10.2010 година
На основание чл.91б, ал.1, т.5 от Закона за Министерство на вътрешните работи, Наредба 4 на ОбС – гр.Дулово, за опазване на селищата и обектите от пожари през предстоящия есенно-зимен отоплителен сезон и разпоредително писмо №908/01.10.2010 година от Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” гр.Дулово.
Н А Р Е Ж Д А М:
В срок до 31.10.2010 год. от ръководителите и ползватели на обекти и фирми при община Дулово:
1. Да се уточни отоплението на всеки обект / помещение /, като се извършват проверки и вземат мерки за обезопасяването на:
- отоплителни прибори / стандартно изпълнение /;
- местата, където ще се монтират отоплителни уреди да се спазват отстоянията от горими материали;
- състоянието на комините;
- състояние на ел. инсталации;
- местата за съхраняване на горива;
- местата за изхвърляне на отпадъци;
- състоянието на наличните водоеми, хидранти и вътрешни пожарни кранове;
- автоматичната защита за горелки на течно гориво;
2. Да се издадат заповеди и определят отговорници за отоплителните уреди по помещения /участъци/ със следните задължения;
- Печките на твърдо гориво да не се разпалват с леснозапалими и горими течности /бензин, нафта, масла и др./;
- Всички отоплителни уреди, в това число и котелни помещения да не се оставят без наблюдения;
- Да се забрани сушенето на горими материали, зареждане на печките от вечерта и др.;
3. Отговорниците на отоплителните прибори и физическата охрана в обектите, следва да могат да извършват първоначални пожарогасителни действия с наличните уреди и съоръжения, да имат възможност /телефон/ да оповестят на Районно управление „Пожарна безопасност и спасяване” в гр.Дулово.
4. Пожарогасителните съоръжения с вода:/кофпомпи, пожарогасители с химическа пяна и ел.помпи към водоемите, пожарни кранове в неотоплями помещения и др./, следва да се подготвят за зимни условия, чрез изпразване на водата или прибиране в топли помещения- 31.10.2010г.
6. При обилни снеговалежи, следва да се създаде организация за почистване и осигуряване на достъп на противопожарните автомобили до водоемите и пожарните хидранти.Последните следва да бъдат ясно обозначени.
Периодично да се провежда разяснителна дейност сред населението за опасността от пожари при ползването на различни отоплителни прибори от кметовете на населените места и ръководителя на сектор“Образование” при общината.
Контролът по изпълнение на заповедта възлагам на кметовете на населените места .
ГЮНЕР РАМИС
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

7650 гр.Дулово, ул.”Васил Левски” №18, тел.:0864/2 30 00,факс:2 30 20,Еmail:dulovoкmet@ abv.bg