относно Одобряване на проект за подробен устройствен план

13/1/2011
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7650 гр.Дулово, ул. “ Васил Левски “ № 18, тел.: 0864 / 2 30 00, факс: 2 30 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg
www.dulovo.info

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Гюнер Мехмед Рамис - Кмет на Община Дулово
ОТНОСНО : Одобряване на проект за подробен устройствен план -
план за застрояване – предварителен проект за промяна
предназначението на поземлен имот № 000067 за изграждане на
цех за заготовка на плодове в землището на село Прохлада,
местността „ Бостанлъка ”, с възложител ООД „ Калея – 2010 ”
село Прохлада, с управител Любен Демиров Стефанов

Уважаеми дами и господа общински съветници,
На основание заявление вх.№ 94 – В – 38 / 18.06.2010 год. от Любен Демиров Стефанов от село Прохлада и становище на главния архитект, кметът на Община Дулово е разрешил изработването на подробен устройствен план - план за застрояване – предварителен проект в обхват и цел : промяна предназначението на поземлен имот № 000067 в землището на село Прохлада, местността „ Бостанлъка ” с Разрешение № 1 / 18.06.2010 год.

Изготвен е проект за подробен устройствен план - план за застрояване – предварителен проект за промяна предназначението на поземлен имот № 000067 за изграждане на цех за заготовка на плодове в землището на село Прохлада, местността „ Бостанлъка ”, с възложител ООД „ Калея – 2010 ” село Прохлада, с управител Любен Демиров Стефанов, на основание чл.9, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ.

Поземлен имот № 000067 се намира в местността „ Бостанлъка”, в съседство със стопанския двор на село Прохлада и ІV- то класен път, водещ от село Прохлада за село Секулово. Транспортната връзка е възможна да се осъществи от него от към северната страна на имота.
Имотът граничи с необработваеми земеделски земи – пасища и мери – ІV – та категория, неполивна земя, без трайни насаждения.
Теренът в размер на 2. 204 дка, е собственост на ООД „ Калея – 2010” село Прохлада. Намира се източно от селищната територия на населеното място, в местността „ Бостанлъка” в землището на село Прохлада. Той е равнинен, с надморска височина + 282 метра, без високи подпочвени води, свлачища и високи трайни насаждения. Отговаря на изискванията на Наредба № 7 от 25.05.1992 год. на Министерство на Здравеопазването за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда.
За тази територия от землището на село Прохлада няма изработени устройствени планове и схеми.
Предвижда се изграждането на отговарящ на екологичните изисквания ЦЕХ ЗА ЗАГОТОВКА НА ПЛОДОВЕ, в който след охлаждането и пакетирането на продукцията, тя ще бъде транспортирана за допълнителна обработка в други предприятия.
Село Прохлада има население 238 души.
В цеха ще работят около 30 сезонни работници.
Възможностите за застрояване на имота се предложени в границите на собствената му площ, като е предвидено изцяло ново застрояване, паркирането може да се осъществи с изграждането на паркинг за МПС. Инженерната инфраструктура ще бъде изградена, съгласно сключените предварителни договори с Е.ОН България Мрежи АД град Варна и „ В и К ” ООД град Силистра.
Подробният устройствен план – план за застрояване е съгласуван с РИОСВ град Русе и РИОКОЗ град Силистра.
Устройствените показатели за имота са :
1. Обща площ 2 204 кв.м.
2. Застроена площ 732 кв.м.
3. Разгъната застроена площ 800 кв.м.
4. Плътност на застрояване 33.21 %
5. Озеленяване 50.00 %
Проекта за подробен устройствен план - план за застрояване – предварителен проект за промяна предназначението на поземлен имот № 000067 за изграждане на цех за заготовка на плодове в землището на село Прохлада, местността „ Бостанлъка ”, с възложител ООД „ Калея – 2010 ” село Прохлада, с управител Любен Демиров Стефанов е разгледан в заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведен на 09.07.2010 год.
Законоустановения едномесечният срок за писмени възражения, предложения и искания по проекта ( чл.128, ал.5 от ЗУТ ) не се прилага предвид, че заинтересуваните лица са непосредствено засегнатите от предвижданията съседни имоти - общинска собственост - неземеделски земи.

Изработеният проект е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение VІІ по Протокол № 14 / 12.11.2010 год. и допуснат за одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание изложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Общински съвет град Дулово одобрява представеният проект за подробен устройствен план - план за застрояване – предварителен проект за промяна
предназначението на поземлен имот № 000067 за изграждане на цех за заготовка
на плодове в землището на село Прохлада, местността „ Бостанлъка ”, с възложител
ООД „ Калея – 2010 ” село Прохлада, с управител Любен Демиров Стефанов, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от решението.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра и се обнародва в „ Държавен вестник ” в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник ” пред Административен съд град Силистра.

ГЮНЕР РАМИС
Кмет на Община Дулово