относно Вземане на решение за кандидатстване на Община Дулово с инфраструктурен проект по ОП „Околна среда“

30/11/2010
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА

7650 гр.Дулово, ул. Васил Левски №18, тел.:0864/230 00, факс: 2 30 20, Еmail: dulovokmet@abv.bg
www.dulovo.info

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ГЮНЕР МЕХМЕД РАМИС – кмет на Община Дулово
ОТНОСНО: Вземане на решение за кандидатстване на Община Дулово с инфраструктурен проект по ОП „Околна среда”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
С писмо № 08-00-792/11.02.2010г., подписано от г-жа Нона Караджова – Министър на околната среда и водите бяхме уведомени, че на 27.11.2009г. Комитетът за наблюдение на ОП „Околна среда 2007-2013г.” е приел нов механизъм за управление на приоритетна ос 1 на програмата, в който са отразени препоръките на Европейската комисия за въвеждане на критерии за икономическа ефективност и финансиране на стратегически приоритетни проекти, чрез оперативната програма. Със същото писмо сме уведомени, че по отношение на проекта, който Община Дулово изпълнява са констатирани несъответствия с одобрения механизъм, които правят по-нататъшното изпълнение на проекта високо рисково и поставят под съмнение постигането на резултатите от проекта. Поради това на основание чл.133, ал.2 от Общите условия на Договора за безвъзмездна помощ Министър Караджова предлага същият да бъде прекратен по взаимно съгласие. В последствие с второ писмо от 30.09.2010г. бяхме уведомени за постановяването на Решение №72/26.02.2010г. на Ръководителя на Управляващия орган на ОПОС, с което е оттеглено финансирането по отношение на проекти, включени в приложение №1 към решението, където за съжаление попада и нашият проект. След което решихме, че е уместно да приемем предложението за прекратяване и считано от 27.10.2010г. договор за безвъзмездна помощ №58111-С015-206 / 29.12.2008г. за финансиране на проект „Подкрепа за устойчиво развитие на община Дулово чрез развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води”е прекратен по взаимно съгласие.
Същевременно в изпълнение на утвърдения нов механизъм за управление на приоритетна ос 1, Община Дулово получи покана за представяне на проектно предложение по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO005/10/1.11/02/16 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Целта на мярката е да се подпомогне намаляването на несъответствията по отношение на дела от населението, включено към канализационна система, както и постигане на съответствие с Директива 91/271/ЕИО посредством осигуряване на пречистване и заустване на битовите отпадъчни води от агломерации с над 10 000 е.ж. Дейностите, допустими за финансиране по мярката включват изграждане и реконструкция на ПСОВ, изграждане на канализационна мрежа и колектори, изграждане и подмяна на водоснабдителни мрежи както и изграждане на съпътстваща инфраструктура, която обслужва изградените обекти.
Непосредствено след получаването на тази покана УО на ОПОС публикува нова покана за кандидатстване по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ №BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”. Конкретната цел на процедурата е осигуряване на подкрепа на общински администрации за подготовката и изпълнението на инвестиционни проекти за изграждане на канализационни системи в съответствие с изискванията на Директива 91/271/ЕИО. Предвид факта, че община Дулово е избираем бенефициент и по двете публикувани покани беше проведена среща с екипа на УО на програмата, в резултат на което преценихме, че е необходимо и целесъобразно да кандидатстваме по процедура №BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”.
Бенефициентите по настоящата процедура трябва да осигурят собствен принос към финансирането на проекта не по-малък от 3% от допустимите разходи както и:
- да разполага с достатъчно налични финансови ресурси за за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта преди възстановяването им от ОПОС;
- да разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на собствения принос към проекта;
- да разполага с финансови ресурси от други източници за покриване на недопустимите разходи, присъщи и необходими за изпълнението на проекта.
Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет – Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ:
1. На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА Общински съвет – гр.Дулово дава съгласие Община Дулово да кандидатства за безвъзмездна финансова помощ по ОП „Околна среда 2007-2013г.”, Приоритетна ос1 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни”, процедура за директно предоставяне на безвъзмездна помощ №BG161PO005/10/1.11/03/19 „Подготовка и изпълнение на проекти за подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води в агломерации над 10 000 е.ж.”;
2. Община Дулово да осигури собствено финансиране за реализацията на проекта в размер на минимум 3% от допустимите разходи по проекта;
3. Упълномощава кмета на Община Дулово да предприеме необходимите законоустановени действия за:
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на първоначалните допустими разходи по проекта преди възстановяването им от ОПОС;
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на допустими разходи по проекта, които няма да бъдат финансирани по ОПОС в т.ч. собственото участие;
- осигуряване на необходимите финансови ресурси за покриване на недопустимите разходи по проекта.
4. Изпълнението на настоящото решение възлага на кмета на Община Дулово.

С уважение,
Гюнер Рамис
Кмет на Община Дулово