относно Промяна предназначение на имот и изработване на ПУП в село Окорш

30/11/2010
ОБЩИНА ДУЛОВО, ОБЛАСТ СИЛИСТРА
7650 гр.Дулово, ул. “ Васил Левски “ № 18, тел.: 0864 / 2 30 00, факс: 2 30 20, E-mail:dulovokmet@abv.bg
www.dulovo.info
ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Гюнер Мехмед Рамис - Кмет на Община Дулово
ОТНОСНО : Промяна предназначение на имот и изработване на ПУП
в село Окорш
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Във връзка с писмо № 256 / 23.08.2010 год. на Общински съвет - Дулово, по повод постъпили молби вх.№ 254 / 23.08.2010 год. от Радка Георгиева Иванова от село Окорш, улица „ Христо Смирненски ” № 11 ( собственичка на дворно място, съставляващо парцел ІV, пл.№ 225 в квартал 16 по стария регулационен план на село Окорш – Н.А.№ 89 / 1974 год. ) и вх.№ 255 / 23.08.2010 год. от Калина Георгиева Илиева от село Водица, област Варна, чрез пълномощника си Радка Георгиева Иванова от село Окорш – пълномощно рег.№ 300 / 08.01.2010 год. на Нотариус в район РС Варна, с рег.№ 116 на Нотариалната камара ( собственичка на дворно място, съставляващо парцел ІІІ, пл.№ 225 в квартал 16 по стария регулационен план на село Окорш, одобрен със Заповед № 122 / 123 / 12.01.1951 г. – Н.А.№ 88 / 1974 год. ) По новият регулационен план на село Окорш, одобрен със Заповед № РД – 09 – 251 / 07.08.1987 год. имота е пл.№ 129, попадащ в урегулиран поземлен имот І „ За озеленяване ” в квартал 16, което не е реализирано. Предлагам Общински съвет град Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ :
1. На основание чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, чл.62а, ал.4 и чл.134, ал.1, т.1 от ЗУТ дава съгласие да се промени статута на част от урегулиран поземлен имот І „ За озеленяване ” в квартал 16 по новия регулационен план на село Окорш и изработване на ПУП ( с цел възстановяване на бивши имоти ІV, пл.№ 225 и ІІІ, пл.№ 225 в квартал 16 по стария регулационен план на селото ), с възложители Радка Георгиева Иванова и Калина Георгиева Илиева.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7 – дневен срок от приемането му.

Настоящото решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд град Силистра.

ГЮНЕР РАМИС
Кмет на Община Дулово