ОТНОСНО: Приемане на наредба №20 за Публично-частни партньорства

30/11/2010
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГР. ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
От Гюнер Рамис – Кмет на община Дулово

ОТНОСНО: Приемане на наредба №20 за Публично-частни партньорства

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
През последните години явлението публично-частно партньорство(ПЧП) се разви в много области. Основната особеност на това сътрудничество, което обикновено има дълготраен характер, е ролята на частния партньор, който участва в различни етапи на съответния проект(планиране, изпълнение и експлоатация), поема рискове, които обикновено публичния партньор понася, и често допринася за цялостното финансиране на проекта.
Общината като възложител е надежден, прогнозируем и перспективен партньор. С въвеждане на повече самостоятелност в приемането на решения за отдаване на общинска собственост на концесия, в отдаването й за ползване, развитие и експлоатация или в преотстъп¬ване предоставянето на конкретни услуги в частни ръце, се очаква да се активизира местния капитал и бизнес. Публично-частното партньорство е начин да се привлече частния капитал за решаване на проблеми от силен обществен интерес, като частния капитал да стане съпричастен към проблемите на общината, в която реализира своя бизнес.
Тясното сътрудничество с частния сектор е една реална възможност за развитие на публичната инфраструктура. Без ресурсите и компентността на частния сектор, няма да бъде възможно да се посрещнат само с публични средства огромните предизвикателства в тази област. Разработването на специфични правила за подготовка и управление на проекти за ПЧП от местно значение, които да регламентират реда за подготовка и управление на проекти при реализирането на всички форми на публично-частно партньорство, спазвайки принципите на равнопоставеност, прозрачност и зачитане на интересите на публичните и частно-правните субекти. ще улесни процеса на съвместна подготовка и управление на проекти с участието на местния бизнес и общинската администрация.
Въпреки че в Република България не е приет закон, който да регламентира публично-частните партньорства, официално това понятие се въвежда като препоръчителна процедура при реализиране на инвестиционни проекти през 2004 година със Зелената книга за публично-частно партньорство и общинско право на публични договори и концесии, Регламент № 1083/2006 на Съвета на Европейския съюз, Тълкувателно съобщение на Комисията на Европейските общности относно прилагане на правото на Общността в областта на обществените поръчки, концесиите по отношение на институционализираните публично-частни партньорства от 05.02.2008 год. и др.
В стремежа си за оцеляване в условията на децентрализация общините останаха с ограничена собственост. При тази ситуация общините като представители на публичната власт нямат финансов ресурс за реализиране на своята социална и икономическа политика. Вземане на кредит от банките се ограничава от Закона за общинския дълг. Изходът е привличане на финансови средства от частни инвеститори. В много общини вече са приети наредби, които регламентират участието на частни партньори в дейностите от изключителната компетентност на Общината - при предоставяне на социални услуги и реализиране на инфраструктурни проекти.

Предвид гореизложеното предлагам Общинският съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

1. На основание чл. 21, ал.1, т.23 и чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.8 от ЗНА, във връзка с чл.76, ал.3 от АПК, приема Наредба №20 за Публично- частни партньорства;
2. Настоящето решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра в 7-дневен срок от приемането му.
Настоящето решение подлежи на оспорване по АПК пред Административен съд Силистра.

С уважение,
Гюнер Рамис
Кмет на община Дулово