Правилник ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В "МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДУЛОВО“ЕООД, гр. Дулово

13/1/2011
“МНОГОПРФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДУЛОВО”ЕООД,
7650, гр.Дулово, обл.Силистра, ул.”Розова долина” № 37
тел.+359 864/2-32-00;факс:+359 864/2-30-29.е-mail dulovo _mbal@abv.bg

Правилник ЗА УСТРОЙСТВОТО, ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД В “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДУЛОВО”ЕООД, гр. Дулово

ГЛАВА – ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.1.Този Правилник урежда устройството, дейността и вътрешния ред на “Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово”ЕООД, гр.Дулово и произтичащите от това взаимоотношения с пациенти, финансиращи организации и други юридически и физически лица.
Чл.2.”МБАЛ-Дулово”ЕООД е правоприемник на Общинска болница гр.Дулово, като следствие от преобразуването на последната в Търговско дружество, съгласно разпоредбите на чл.101, ал.1 от ЗЛЗ и издадените на основание на нея Заповед № РД-20-25 от 27.07.2000 год.на Министъра на здравеопазването и Решение на Окръжния съд гр.Силистра № 1559/20.12.2000 год.
Чл.3. Местонахождението на “МБАЛ-Дулово” ЕООД е гр.Дулово, ул.”Розова долина” № 37; Тел.0864/2-32-00; факс:0864/2-30-29.
Чл.4. “Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово”ЕООД, наричана по-нататък “болницата”, с 60 легла, 4 основни отделения: Вътрешно отделение, Неврологично отделение, Детско отделение и АГ отделение.
Чл.5. Болницата осъществява своята дейност във взаимодействие и сътрудничество с други лечебни заведения, с Регионален център по здравеопазване гр.Силистра, Регионална здравноосигурителна каса, с органите за Социално осигуряване и с други.

ГЛАВА – ВТОРА
УСТРОЙСТВО НА “МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ-ДУЛОВО”ЕООД
Чл.6./1/. Болницата се състои от следните функционално обособени структурни блокове:
.1. Консултативно диагностичен
.2. Стационарен
.3. Административно стопански.
В консултативно –диагностичния блок се включват:
1. Консултативни кабинети:
- кабинет за информационно обслужване и регистрация на пациентите;
- Хирургичен кабинет;
- Неврологичен кабинет;
- АГ кабинет;
- Терапевтичен кабинет;
- Педиатричен кабинет;
- Физиотерапевтичен кабинет;
- Кабинет за ендоскопии;
- Офталмологичен кабинет.
2. Функционална диагностика:
- Ехокардиографии;
- Велотест;
- Електрокардографии;
- Осцилографии;
- Функционално изследване на дишането;
- Кабинет по ЕЕГ и ЕМГ
3. Медико-диагностични и медико-технически лаборатории;
- клинична лаборатория;
4. Отделения без легла:
- физикално лечение и рехабилитация / електролечение, салон по ЛФК, парафинолечение/.
- Отделениe по Образна диагностика
Чл.6.(3) Стационарният блок в болницата с общо 60 легла се състои от :
1.Неврология 15 легла.
2.Акушерство и гинекология 15 легла
Операционен блок:
- Асептична операционна
- Септична операционна
Зала за раждане
Анестезиологичен екип към АГО – 1 лекар и две анестезиологични сестри.
3. Детско отделение 15 легла.
6. Вътрешно отделение 15 легла
Отделенията разполагат с площ, достатъчна за осъществяване на съвременни болнични грижи. Същите притежават собствени манипулационни, превързочни, операционни, родилна зала и хранителни офиси с трапезарии.
Чл.6 (4).Административно-стопанския блок се състои от:
1. К-т на управител
2. К-т медицински секретар
3. Счетоводство с касова служба;
4. Отдел “Човешки ресурси”;
5. Информационно-статистически отдел;
6. Техническа служба;
7. Стерилизационна;
8. Гаражи;
9. Станция за медицински газове;
10. Пречиствателна станция.
11. Помещения за временно съхраняване на болнични отпадъци;
12. Площадка за контейнери за болнични отпадъци;
13. Помещение за покойници.
Чл.6 (5). Болничен склад за медикаменти и консумативи.
Болничният склад е разположен в специално обособена за целта площ, отговаряща на
Закона за лекарствата и аптеките в хуманната медицина.
Болничният склад е снабден със стелажи за разделно съхраняване на лекарствата и консумативите.
Чл.6.(6). Сградният фонд на болницата се състои от:
1. Две основни пететажни сгради в които са разгънати диагностични-консултативен блок, стационарен блок.
2. Шестетажен блок в който са разположени операционни, родилна зала, отделение за анестезия с централен интензивен сектор и зала за заседания.
3. Пет спомагателни едноетажни сгради в които са разположени стопански звена.
(3). Местоположението на болницата, конструктивната характеристика, комуникациите, водоснабдяването, пречиствателните устройства и произтичащото от предмета на дейността оборудване и инсталационни съоръжения отговарят на Закона за териториално и селищно устройство, действащите в страната санитарно-хигиенни норми и изисквания и Наредбата за критериите показателите и методиката за акредитация на лечебните заведения за болнична помощ.
Чл.7. Инсталациите , апаратурата, техниката и работните места във функционално обособе
ните блокове са обезопасени съгласно изискванията на законовите разпоредби за техническа, пожарна и радиационна безопасност.
Чл.8. Санитарният и противоепидемичен режим във функционално обособените блокове се провежда в съответствие с действащите в страната хигиенно-противоепидемични правила и норми и с изискванията та съвременна асептика и антисептика.
/1/. Методите и средствата за текуща и крайна дезинфекция в консултативно-диагностичния и стационарния блок се определят с писмено указание на Управителя на болницата.
Чл.9. Изпирането на болничното бельо се извършва чрез външна услуга – кетаринг.
Чл.10. Храната за хоспитализираните се извършва чрез външна услуга – кетаринг. Измиването и дезинфекцията на посудата се извършва в кухненските офиси на съответните отделения.

ГЛАВА – ТРЕТА
РАЗДЕЛ І
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл.11. Болницата осъществява следните дейности:
1.Диагностика и лечения на заболявания, които не могат да бъдат лекувани в лечебни заведения за извънболнична помощ.
2. Диагностика и консултации.
3. Физикална терапия и рехабилитация.
4. Лечение на остри и хронични болести.
Чл.12. Основните медицински специалности по които болницата осъществява своята дейност са: вътрешни болести, педиатрия, акушерство и гинекология, неврология, анестезиология, физикално лечение и рехабилитация.
Чл.13. Пациентите лекуващи се в “МБАЛ-Дулово”ЕООД имат право:
1.Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания, за причините налагащи хоспитализация и за взетите мерки за предпазване от рецидиви и усложнения.
2. Да приемат и отхвърлят предлаганото им лечение.
3. Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред на отделението в което се лекуват.
4. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата вещина, внимание и уважение.
5. Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние.
6. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение.
7. Да поддържат връзка с извънболничната сфера, чрез предоставената им възможност за телефонни комуникации, закупуване на вестници и списания, ползване на аудиовизуални средства.
8. Да получават добро болнично обслужване при близко до смъртта състояние.
/2/. За лицата които не са навършили 18 годишна възраст или са под попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни представители.
Чл.14./1/. Пациентите лекуващи се в “МБАЛ-Дулово”ЕООД и придружителите на болните деца са длъжни:
1. Да съдействат на лекуващите лекари и на другия медицински и помощен персонал, за своевременното провеждане на изследванията, лечението и съпътствуващите грижи.
2. Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на болницата
3. Да спазват Правилника за вътрешния ред.
4. Да съблюдават правата на другите пациенти.
/2/. Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18 годишна възраст и на поставените под попечителство са толкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.
Чл.15./1/. Диагностичните, лечебните и рехабилитационни дейности се осъществяват чрез използване на съвременни методи за изследване и лечение.
/2/. Специални клинико-лабораторни / хормонални, имунни,/, образно-диагностични/, функционално-диагностични /ЕЕГ/ изследвания както и клинични такива, изискващи консултации със специалисти от други, незастъпени в болницата специалности, се провеждат на договорна основа с други лечебни заведения.
Чл.16. Медицинските специалисти в болницата разясняват по подходящ начин на пациента или на неговия законен представител, характера на заболяването, обема на необходимите диагностични изследвания и лечебни методи с произтичащите от тях рискове и вероятен изход на заболяването.
Чл.17. В болницата:
1.Да не се използват диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, средства и процедури, които не са утвърдени от медицинската наука или противоречат на правилата на медицинската практика.

РАЗДЕЛ ІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТТА ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ В КОНСУЛТАТИВНО – ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК
Чл.18. За лечение в “МБАЛ-Дулово”ЕООД се приемат:
1. Задължително осигурени в НЗОК пациенти при условие, че е запазен реда посочен в чл.21 от “Наредба за достъпа на здравно-осигурени лица за извънболнична и болнична помощ.
2. Осигурени в доброволни здравноосигурителни дружества пациенти при наличие на договорни отношения.
3. Неосигурени пациенти или такива които не са спазили реда по посочената в т.1 Наредба, при условие, че са попълнили писмена декларация за директно заплащане на оказаната им медицинска помощ.
4. Пациенти – чуждестранни граждани, при гарантиран източник на заплащане.
Чл.19./1/. Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в консултативните кабинети на консултативно-диагностичния блок, в който чрез прецизиране, основаващо се на критериии за спешност паценти:
1. Приемат се незабавно;
2. Включват се в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема.
3. Връщат се, когато нямат показания за хоспитализация на изпратилите ги кабинети или фамилни лекари, за лечение в извънболнична обстановка.
/2/. В деня на хоспитализацията лекарят от съответния консултативен кабинет извършва или назначава:
1. Попълване на изискуемата медицинска документация.
2. Провеждане на необходимите диагностични изследвания, а в случаите по спешност и съответните медицински манипулации.
3. Пълна или частична обработка.

РАЗДЕЛ ІІІ
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК
Чл.20./1/. Организацията на диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност във всяко стационарно отделение на болницата се осъществява от неговия Началник, който отговаря за:
1. Планирането, организацията и контрола на цялостната медицинска дейност на отделението в т.ч. и за изпълнението на разпоредбите на чл.16 до чл.21 на този Правилник.
2. Изготвянето на длъжностните характеристики на работещите в отделението и контрола по изпълнението на разписаните в тях права, задължения и отговорности.
3. Информационната дейност на отделението.
4. Икономическата ефективност на отделението.
5.Планирането на следдипломната квалификация на медицинските специалисти.
/2/. В организацията, провеждането и контрола на дейностите по ал.1, Началника на отделението се подпомага от:
1. Старшата медицинска сестра по отношение на:
а/ общите и специфични грижи за болните;
б/ изпълнението на синхронизирания денонощен график за режима на болните / тоалет, закуска, подготовка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън/;
в/ спазване на хигиенните и противопожарни правила от страна на персонала
и болните;
г/ снабдяване на отделението с болнично бельо, консумативи, дезинфектанти
и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит.
2. Отделенчески съвет, състоящ се от всички специалисти с висше образование и старши медицински сестри, които консултират Началника на отделението по:
а/ съставяне на годишен план и отчет за цялостната дейност на отделението;
б/ налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебните
дейности и грижите за болните, на тяхната кординация и оптимизиране в
медицинския и икономически план;
в/ организацията и провеждането на следдипломна квалификация на рабо-
тещите в отделението.
РАЗДЕЛ ІV
ОРАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ОТ БОЛНИЦАТА
Чл.21./1/. Хоспитализиран в болницата пациент се изписва при:
1. Приключване на лечението или когато то може да се продължи в извънболнични условия.
2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст, или е под попечителство – волеизява на наговия законен представител.
3.Груби нарушения на задълженията на пациентите, посочени в чл.13 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние застрашаващо живота му.
Чл.22./1/. При изписване не пациент, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в 3 екземпляра: за пациента, за общопрактикуващия лекар и за листа “История на заболяването”.
/2/. При необходимост от активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулаторни или домашни условия, това изрично се записва в епикризата.
Чл.23. При изписване на носител на микробни агенти, причинители на остри и хронични заразни болести, отделението изпраща бързо известие до РИОКОЗ и съответния диспансер.
Чл.24. При изписване на пациент чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, а ако пациента не е навършил 18 годишна възраст, или е под попечителство, се предава на неговия законен представител.

РАЗДЕЛ – V
ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ
Чл.25./1/. Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа, при полагане на необходимите грижи за запазване на външния му вид.
/2/. След изтичане на времето, посочено в ал.1, трупът се изпраща в помещение за покойници в гр.Дулово заедно с ИЗ и епикриза.
/3/. Когато трупът подлежи на съдебно-медицинска експертиза, същият се изпраща до патологоанатомично отделение гр.Силистра, като изрично се посочват показанията налагащи съдебно-медицинската експертиза.
/4/. Лекарят констатирал смъртта попълва “Съобщение за смърт” в два екземпляра и се изпраща на длъжностното лице по Гражданско състояние в Общината.
/5/. Трупът на починал в отделението може да не се аутопсира само с разрешение от Управителя на здравното заведение.
Чл.26./1/. Трупът се предава на близките от лекар в помещението за покойници, след представяне на “Акт за смърт” издаден от Общината.
/2/. Редът за предаване на труповете се определя със Заповед на ръководителя на лечебното заведение.

ГЛАВА - ІV
ВЪТРЕШЕН РЕД В “МБАЛ-ДУЛОВО”ЕООД, гр. Д У Л О В О
Чл.27. Работното време на лекарите, пармед.специалисти и помощен персонал в консултативно-диагностичния, стационарния и административно-стопански блок на болницата се урежда с графици, съответстващи разпоредбите на Кодекса на труда.
Чл.28. На всички служители в болницата се осигурява полагащата им се по КТ дневна, седмична и годишна почивка, по график, гарантиращ неприкъсваемост на дейностите на болницата.
Чл.29. Своевремеността и последователността на дейностите по диагностика, лечение и рехабилитация се урежда със синхронизиращ график, регламентиращ изпълнението им вътре в отделенията и другите болнични структури.
Чл.30./1/. Редът за изписване на лекарства, тяхното съхранение и раздаване, както и начина на водене на съответната документация, се определя със Заповед на Управителя на болницата.
/2/. В манипулационните зали на отделенията се оборудва спешен шкаф.
Чл.31. Храненето на болните и редът за внасяне на хранителни продукти от техни близки се урежда със Заповед на Управителя на болницата.
Чл.32. Организацията за недопускане възникването на ВБИ, за ранното им откриване, както и за мерките за ликвидирането им се урежда с Правилник утвърден от Управителя на болницата и съгласуван с РИОКОЗ.
Чл.33. Работещите в болницата се задължават:
1. Да спазват установените в болницата хигиенни и противоепидемични правила и изискванията за техничната пожарна и радиационна безопасност.
2. Да проявяват колегиалност помежду си, както и висока култура във взаимоотношенията им с пациентите.
3. Да пазят медицинската тайна.


ГЛАВА – V
ФИНАНСИРАНЕ НА “МБАЛ-ДУЛОВО”ЕООД, гр.ДУЛОВО
Чл.34. Източници на финансиране на болницата са:
1.Министерство на здравеопазването
2. Регионална здравноосигурителна каса.
3. Общински бюджет.
4. Доброволни здравноосигурителни дружества.
5. Местни и чуждестранни юридически и физически лица.
Чл.35. Приходите на болницата се формират чрез постъпления от:
1. Договори с:
а/ Регионална здравноосигурителна каса за оказана медицинска помощ на
задължително осигурени пациенти.
б/ доброволни здравноосигурителни дружества за оказана медицинска по-
мощ на осигурените от тях пациенти.
2. Директни плащания от задължително осигурени в НЗОК пациенти в размер на 2% от минималната работна заплата установена за страната, за всеки ден болнично лечение, но не повече от 10 дни годишно, съгласно разпоредбите на чл.37, ал.2 от Закона за здравно осигуряване.
3.Директни плащания от неосигурени пациенти или осигурени такива, но неспазили реда и условията посочени в т.1,б”б”.
4. Директни плащания от други юридически лица или чуждестранни граждани.
5. Целеви субсидии от Републиканския бюджет.
6. Субсидии от Общинския бюджет.
7. Отдаване под наем на оборудвани помещения и площи, съгласно действащото законодателство.
8. Дарения, завещания, помощи и други източници.
Чл.36. В случаите когато медицинските услуги се оказват извън обхвата на договорите по чл./предходния/, т.б”а” на този Правилник – болницата формира цена.
Чл.37. Субсидии по чл.35 т.6, могат да се използват за:
1. Придобиване на дълготрайни материални активи.
2. Основен ремонт, свързан с реконструкция на болницата.
3. Информационни технологии и системи.
4. Финансово оздравяване на болницата.

ГЛАВА – VІ
УПРАВЛЕНИЕ НА “МБАЛ-ДУЛОВО”ЕООД, гр.Д У Л О В О
Чл.38./1/. Органи за управление и контрол на “МБАЛ-Дулово”ЕООД са:
1. Общински съвет.
2. Управител.
Чл.39. Едноличното дружество с ограничена отговорност “Многопрофилна болница за активно лечение-Дулово”ЕООД, гр.Дулово, се управлява от Управител, в съответствие с изискванията на чл.63 от Закона за лечебните заведения.
Чл.40./1/. Управителят притежава:
1. Диплома за висше образование по медицина.
2. Диплома за призната специалност и стаж по специалността над 5 години.
3. Диплома за квалификация по здравен мениджмънт.
/2/. Договора за управление на болницата се сключва с Кмета на Община Дулово, след конкурс, за срок от 3 години.Условията и реда за конкурса се определят в съответствие с Наредба № 9/26.06.2000 год.на МЗ.
/3/. Управителят на болницата, ръководи и отговаря за цялостната дейност на болницата и я представлява пред всички ведомства, организации, фирми и болници, физически и юридически лица.
/4/. Управителят има функции на работодател по отношение на всички служители в болницата и определя размера на индивидуалните им трудови възнаграждения и други материални стимули, в съответствие с действащите законови и подзаконови нормативни актове.
/5/. Управителят разработва и предлага на Общинския съвет Правилника за вътрешния ред.
/6/. Управителят се отчита за своята дейност пред Общинския съвет.
/7/. Изготвя и представя пред Общинския съвет план за дейността и икономическата ефективност на болницата.
/8/. Изготвя длъжностни характеристики на Гл.медицинска сестра и Началниците на отделения и лаборатория, както и възлага изпълнението на финансовия и медицински план на ръководените от тях структури.
/9/. Свиква Медицинския съвет към болницата.
/10/. Обсъжда с представителите на синдикатите и с представителите на съсловните организации всички въпроси, свързани с условията на труд, работно време, трудови възнаграждения, социална защита, професионална защита и трудово-правни взаимоотношения.
/11/. Осъществява оперативно управление на всички ресурси – материални, финансови и човешки.
/12/. Предоставя при поискване информация относно извършваните медицински дейности, разходвани средства, анализ на дейността и ефективността на болницата на Кмета, на Общинския съвет и на всички органи с които е свързана дейността на болницата – РЦЗ, РЗОК.
/13/. Представлява болницата при сключване на договор с РЗОК.
В изпълнение на дейностите си Управителят се подпомага от:
1. Главна медицинска сестра, която е бакалавър по здравни грижи и има квалификация по здравен мениджмънт.
2. Началник на отделение, който е лекар с призната специалност по профила на отделението.
3. Началник лаборатория – специалист по профила на лабораторията.
4. Старша медицинска сестра / лаборантка, акушерка / - лице с образование и квалификация степен бакалавър.
/2/. Трудовите договори с лицата посочени в т.1, 2, 3, 4, се сключват от Управителя за срок от три години, след провеждането на конкурса по КТ.
/3/. Длъжностните характеристики на лицата въз основа на изисквания на МЗ и утвърждават от Управителя на лечебното заведение.