Относно: Приемане на Наредба за стопанисване и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Дулово

13/12/2010
О Б Щ И Н А   Д У Л О В О
О Б Л А С Т    С И Л И С Т Р А

ДО
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
гр. Дулово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от Гюнер Рамис – кмет на община Дулово
Относно: Приемане на Наредба за стопанисване и предоставяне за ползване на общински пасища и мери на територията на община Дулово

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,
ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,
Съгласно изменения на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи предоставянето за ползване под наем или аренда и актуализиране на ползването на общински пасища и мери на земеделски стопани, отглеждащи пасищни селскостопански животни или лица, поели задължението да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние. На основание чл. 8, ал.2 от Закона за общинската собственост, Общинският съвет определя с наредба реда за придобиване, управление и разпореждане с общинското имущество и конкретните правомощия на кмета на Общината и кметовете/кметските наместници на населените места.
Във връзка с това, предлагам Общински съвет – Дулово да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е:
На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, Общински съвет – Дулово приема Наредба за стопанисване, управление и предоставяне за ползване на общински мери и пасища на територията на Община Дулово.

С уважение,
ГЮНЕР РАМИС
Кмет на община