Докладна записка от Гюнер Мехмед Рамис - Кмет на Община Дулово

16/12/2010
ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
град ДУЛОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
Гюнер Мехмед Рамис - Кмет на Община Дулово

ОТНОСНО : Одобряване на проект за подробен устройствен план -
план за застрояване и предварителен проект част „ Пътна ”
за промяна предназначението на част от поземлен имот с
идентификатор 24030.27.7 по кадастралната карта и
кадастралните регистри на град Дулово, местността
„ Карагьоз чаир ” от нива в промишлена ( складова зона )
с площ 3 000 кв.м., с възложител Мустафа Вели Сали

Уважаеми дами и господа общински съветници,
Изготвен е проект за подробен устройствен план - план за застрояване и предварителен проект част „ Пътна ”, на основание чл.9, ал.2, чл.12, ал.2 и чл.110, ал.1, т.3 от ЗУТ с цел промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 24030.27.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово, местността „ Карагьоз чаир ” от нива в промишлена ( складова зона ) с площ 3 000 кв.м., а останалите 4 000 кв.м. остават със статут на нива, с възложител Мустафа Вели Сали.
Поземленият имот се намира в местността „ Карагьоз чаир ”. Граничи със земеделски земи и път от Републиканската пътна мрежа ІІ – 23 Разград – Дулово
на км. 113 + 450 дясно, с лицева страна 36, 50 м. и отстояване от ръба на бордюра до имота на 12, 50 м.
Предвижда се изграждането на складова база за горивни материали.

Подробният устройствен план – план за застрояване и предварителен проект част „ Пътна ” са съгласувани с РИОСВ град Русе и ОПУ Силистра.
Проекта е разгледан в заседание на Общински експертен съвет по устройство на територията, проведен на 20.11.2009 год. и обявен на всички заинтересувани лица.
В установеният срок, съгласно чл.128, ал.5 от ЗУТ не са направени възражения, предложения и искания по проекта.
Изработеният проект е приет от Общински експертен съвет по устройство на територията с Решение VІІІ по Протокол № 14 / 12.11.2010 год. и допуснат за одобряване от Общинския съвет на основание чл.129, ал.1 от ЗУТ.

На основание изложеното и чл.21, ал.1, т.11 от ЗМСМА, във връзка с чл.129, ал.1 от Закона за устройство на територията, предлагам Общинският съвет да вземе следното

Р Е Ш Е Н И Е :
1. Общински съвет град Дулово одобрява представеният проект за подробен устройствен план - план за застрояване и предварителен проект част „ Пътна ”
за промяна предназначението на част от поземлен имот с идентификатор 24030.27.7 по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Дулово, местността
„ Карагьоз чаир ” от нива в промишлена ( складова зона ) с площ 3 000 кв.м., с възложител Мустафа Вели Сали, съгласно приложения проект, представляващ неразделна част от решението.
2. Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Дулово и Областния управител на Област Силистра и се обнародва в „ Държавен вестник ” в 7 – дневен срок от приемането му.
3. Настоящото решение подлежи на оспорване по реда на чл.215 от ЗУТ в 14 – дневен срок от обнародването му в „ Държавен вестник ” пред Административен съд град Силистра.

С уважение,
ГЮНЕР РАМИС
Кмет на Община Дулово