относно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово

12/1/2011
До
Председателя
на Общински съвет
Дулово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ГЮНЕР МЕХМЕД РАМИС-кмет на Община Дулово

относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15
за определяне размера на местните данъци на територията на
община Дулово

Уважаеми дами и господа общински съветници,
С промените в ЗМДТ чл.28 ,ал.1 и ал.2, чл.60,ал.1 ДВ.бр.98 от 14.12.2010г. в сила от 01.01.2011г. Данъкът върху недвижимите имоти и данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30юни и до 30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
Съгласно §26,ал.1 от същия закон,общинският съвет определя размерите на туристическия данък за 2011г до 31.01.2011г.

Предвид гореизложеното,предлагам общински съвет-Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ
На основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА,и чл.1,ал.2 от ЗМДТ общински съвет-Дулово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15 за определяне размера на местните данъци на територията на община Дулово.

/приложение 1/
ПРОЕКТ

Наредба за изменение и допълнение на Наредба №15
за определяне размера на местните данъци на територията на
община Дулово

§.1.Към чл.2 се създава точка 8 Туристически данък
§2.Чл.11/1/ се изменя в следния вид:
1. Данъкът се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30юни и до
30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
2.Алинея 2 се отменя
§3.Чл.46/1/ се изменя в следния вид:
1. Данъкът се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30юни и до
30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
§4.Създава се Раздел VІ Туристически данък, със следното съдържание:
1.Чл. 57 (1) С туристически данък се облагат нощувките.
(2) Данъчно задължени лица са лицата, предлагащи нощувки.
(3) Лицата по ал. 2 внасят данъка в приход на бюджета на общината по местонахождение на средствата за подслон и местата за настаняване по смисъла на Закона за туризма.
(4) Данъкът задължително се посочва отделно в документа, издаден от данъчно задълженото лице към лицето, ползващо нощувка.
(5) Лицата по ал. 2 подават декларация по образец до 30 януари на всяка година за облагане с туристически данък за предходната календарна година.
2. Чл. 58 (1) Данъкът е в размер на 0,40 лв. за всяка нощувка на територията на общината независимо от категорията на средствата за подслон и местата за настаняване.
(2) Размерът на дължимия данък за календарния месец се определя, като броят на предоставените нощувки за месеца се умножи по размера на данъка по ал. 1.
(3) Дължимият данък по ал. 2 се внася от данъчно задължените лица до 15-о число на месеца, следващ месеца, през който са предоставени нощувките.
(4) Когато сборът на данъка по ал. 2 за календарната година е по-малък от 30 на сто от данъка, определен при пълен капацитет за средството за подслон или мястото за настаняване, разликата се внася от данъчно задълженото лице в приход на бюджета на общината по местонахождение на средството за подслон или мястото за настаняване до 1 март на следващата календарна година, независимо дали обектът се използва.
Гюнер Рамис
кмет на Община Дулово