Заповед №38 10.01.2011г.,гр.Дулово

13/1/2011
Заповед №38 10.01.2011г.,гр.Дулово
На основание чл.44,ал.2 от ЗМСМА,чл.26,ал.3 от ЗЗКИ и в изпълнение на чл.21 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация,

ЗАПОВЯДВАМ :
1.Определям категориите информация,подлежаща на класификация,като служебна тайна в Общинска администрация – гр.Дулово,както следва:
1.1.Регистър за служителите,назначени по трудово правоотношение /на основание чл.2,ал.2 и 3 от Закона за защита на личните данни/.
1.2.Регистър за трудови и служебни досиета.
1.3.Регистър на общинската собственост.
1.4.Имотен регистър /за вписване и отписване/.
1.5.Отсрочване на резервисти и техника.
1.6.Доклади и учебни сборове по отбранително-мобилизационна подготовка.
2.Със списъка на класифицираната,като служебна тайна информация,да се запознаят служителите от Общинската администрация,съгласно чл.21,ал.5 и чл.22 от Правилника за прилагане на Закона за защита на класифицираната информация.
3.Същият да се обяви в сайта на община Дулово.
4.Препис от заповедта да се изпрати до Държавната комисия по сигурността на информацията и до ДАНС ТДНС – Силистра, отдел 3 .

Контрола по изпълнението на същата възлагам на Алтан Чаушев - зам.кмет на Община Дулово .

К М Е Т НА ОБЩИНА:
/Г.Рамис/
Съгласувал:А.Чаушев,зам.кмет
Изготвил:А.Алиева,служител СИ