Oтносно Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

12/1/2011
До
Председателя
на Общински съвет
Дулово

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
от
ГЮНЕР МЕХМЕД РАМИС - кмет на Община Дулово


относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Дулово

Уважаеми господин Председател,
Уважаеми дами и господа общински съветници,

Съгласно чл.69 от Закона за местните данъци и такси, таксата за битови отпадъци се заплаща по ред определен от общинския съвет.
С промените в ЗМДТ чл.28 ,ал.1 и ал.2, ДВ.бр.98 от 14.12.2010г. в сила от 01.01.2011г. Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30юни и до 30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
С цел уеднаквяване на практиката и запазване на еднакви срокове за плащане на данъка върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци, предлагам редът и сроковете за плащане на ТБО да бъдат същите като за ДНИ.
Поради финансовите проблеми които имат молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания на територията на общината и това, че недвижимите имоти, които притежават същите се използват само в определени дни и периоди и същите не ползват услугите по сметосъбиране и сметоизвозване предлагам молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания на територията на община Дулово да бъдат освободени изцяло от заплащане на такса за битови отпадъци.
Смятам, че това ще доведе до улесняване на гражданите, молитвените домове и по-лесно администриране събирането на таксата за битови отпадъци.

Предвид гореизложеното,предлагам общински съвет-Дулово да вземе следното

РЕШЕНИЕ

На аснование чл.21,ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.5, ал.6, чл.9 и чл.69, ал.1 от ЗМДТ общински съвет- Дулово приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба №11 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Дулово

/приложение 1/
ПРОЕКТ

Наредба
за изменение и допълнение на Наредба №11
за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Дулово

§.1.Чл.17/1/ се изменя в следния вид:
1. Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 1март до 30юни и до
30 октомври на годината за която е дължим. На предплатилите от 1март до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.
2. Алинея 2 се отменя
3.Създава се алинея 7 със следния текст:
Освобождават се такса за битови отпадъци молитвените домове на законно регистрираните вероизповедания на територията на община Дулово.

ГЮНЕР РАМИС:
КМЕТ НА ОБЩИНА ДУЛОВО

Изготвил: МЮМЮН НЕДЖИБ
ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ПРИХОДИ”