НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА №2 ЗА РЕДА НА ПРИДОБИВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКОТО ИМУЩЕСТВО, ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ №149 ПО ПРОТОКОЛ №13 ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ, ПРОВЕДЕНО НА 22.02.2005Г.

13/1/2011
§1. В чл.1 след думите „кметовете на кметства” се добавя „в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и на специалните закони”.

§2. В чл.4 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се нова алинея 1
„(1) За изпълнение на целите, принципите и приоритетите на мандатната Стратегия, общинският съвет ежегодно, преди приемането на годишния бюджет на общината, по предложение на кмета на общината приема Програма, която съдържа:
а/ прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането на общинската собственост;
б/ описание на имотите, които се предвижда да бъдат отдадени под наем, да бъдат предложени за продажба, за внасяне в капитала на търговски дружества с общинско имущество, за учредяване на ограничени вещни права и за предоставяне на концесия;
в/ описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна;
г/ описание на имотите, които общината има намерение да придобие и способите за тяхното придобиване;
д/ конкретни мерки за подобряване на организацията на работата по управлението на общинската собственост, в това число и на публичния достъп на местната общност до информацията за изпълнението на годишната програма.”
2. Досегашният текст на чл.4 се изменя и става алинея 2.:
„(2) Най-малко един път в годината, кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчет за изпълнението на Програмата по предходната алинея, за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.”

Прикачени файлове