Друг вид услуги

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.
Удостоверение за търпимост на осн.&16,ал.1 от ЗУТ за строежи,изградени до 07.04.1987г.
- -
2.
Удостоверение за реално обособени части на сгради - чл.202 от ЗУТ
-
-
3.
Удостоверение за отстояние на търговски обекти от здравни ,детски и учебни заведения
- -
4.
Попълване на приложение за данъчни декларации
- -
5.
Издаване на разрешение за поставяне на временни съоръжения за търговия-маси, павилиони,кабини и др.
- Чл.56, ал.2  от ЗУТ и чл.4 от Наредба № 6 на ОбС-Дулово
6.

Издаване на разрешение за строеж, основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях

7 дни при одобрен инвестиционен проект Чл.148, ал.4 от ЗУТ
7.
Разрешение за специално ползване на IV-то класни пътища чрез прокарване и ремонт на подземни и надземни проводи и съоръжения в обхвата на пътя
- -
8.
Издаване на Акт за узаконяване на незаконни строежи
7 дни при одобрен инвестиционен проект Чл.148, ал.4 от ЗУТ
9.
Издаване на удостоверения за собственост на селскостопански животни
- -
10.
Издаване на протоколи за извършени проверки на нанесени щети на граждани
- -
11.

Административна услуга за издаване на талони и картони на регистрирана земеделска техника в общинските регистри

- -
12.
Издаване на удостоверение за регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали
- -
13.
Издаване на разрешения за извършване на търговия на открито с промишлени стоки на територията на общината
- Чл.33 от Наредба № 5 на ОбС-Дулово
14.
Издаване на разрешение за извършване на таксиметров превоз на пътници
- -
15.

Паркинги-платени

- -
16.
Ползване на общински терени за монтиране на увеселителни и развлекателни съоръжения-на ден
- -
17.
Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и затова, че подробния устройствен план е приложен по отношение на застрояването
- -
18.
Удостоверение за реално определени части на поземлени имоти/чл.200 от ЗУТ/
- -
19.
Констативен акт за незаконно строителство
-- -
20.

Издаване на удостоверение за въвеждане на експлоатация на строеж,съгласно чл.177,ал.3 от ЗУТ:
1.На строежи от IV-та категория,буква"А":
-частни пътища-отворени и неотворени за обществено ползване,горски и селскостопански пътища и съоръжения към тях,вкл.мостове, водостоци,подпорни стени,кръстовища и др.
-улици от второстепенната улична мрежа V и VI клас и съоръженията към тях/мостове,водостоци,подпорни стени,подземни улични мрежи,кръстовища,улични съоръжения за осветления,сигнализация,безопасност и др./

- -
21.

Издаване на удостоверение за въвеждане на експлоатация на строеж,съгласно чл.177,ал.3 от ЗУТ:
2.На строежи от IV-та категория,буква"Б":
-жилищни и смесени сгради със средно застрояване,сгради и съоръжения за обществено обслужване с разгъната застроена площ от 1000 до 5000 кв.м. или с капацитет от 100 до 200 места за посетители:
*Жилищни сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях-
*Смесени сгради със средно застрояване и сградните отклонения на инженерната мрежа към тях-
*Сгради и съоръжения за обществено обслужване-за образование,социални грижи,култура и изкуство,религия,административни услуги,сгради и съоръжения за спорт и развлечения-

*Амбулатории за първична медицинска помощ, амбулатории за специализирана медицинска помощ,дрогерии и селскостопански и ветеринарни аптеки
- -
22.

Издаване на удостоверение за въвеждане на експлоатация на строеж,съгласно чл.177,ал.3 от ЗУТ:
3.На строежи от IV-та категория,буква"В":
-Производствени сгради с капацитет от 50 до 100 работни места и съоръженията и складовете към тях

- -