Разглеждане,одобряване и съгласуване на инвестиционни проекти

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.
За жилищни сгради,гаражи,пристройки,надстройки и реконструкции със смяна на конструктивна система
- ЗУТ
2.
За преустройство и реконструкции
-
ЗУТ
3.

За узаконяване

7 дни при одобрен инвестиционен проект Чл.148, ал.4 от ЗУТ
4.
За предварителен идеен проект
- ЗУТ
5.
За одобряване и комплексни инвестиционни проекти
- ЗУТ
6.

Пресъгласуване и преодобряване на инвестиционни проекти с изтекъл срок, както и разглеждане и процедиране

- ЗУТ
7.
Одобряване на екзекутивни документи
- ЗУТ
8.

Оценка за съответствие на проектна документация със съществените изисквания към строежите за обекти

- ЗУТ