Административни услуги извършвани от сектор "Инвестиции и Устройство на територията"

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.
Издаване на скица за недвижим имот
от 7 до 30 дни Чл.16, ал.5 от ЗАОФЮЛ
2.
Издаване на скица за недвижим имот с указан начин на застрояване
от 7 до 30 дни
Чл.16, ал.5 от ЗАОФЮЛ
3.
Презаверяване на скица, от издаването на която са изтекли 6 месеца
до 7 дни Чл.16, ал.5 от ЗАОФЮЛ
4.
Определяне на строителна линия и нива на строеж
- -
5.
Издаване на удостоверение за факти и обстоятелства по териториално и селищно устройство
- -
6.

Заверявания на преписи от документи и на копия от планове и документация към тях

- -
7.
Териториално насочване на обекти, след проучване на предвижданията на ОГП и подробните градоустройствени планове
- -
8.

Разглеждане от ОЕС и процедиране на подробните устройствени планове и разработки

- -