Административни услуги, извършвани от сектор "Общинска собственост и приватизация"

12/1/2011
 

   

Наименование на услугата

   

Срок

   

Нормативно
основание

 
1.
Препис от акт за държавна собственост или от акт за общинска собственост
- -
2.
Заверка на препис от АДС или АЖОС
-
-
3.
Копие от чуждоделни преписки:заповеди, скици, оценителни протоколи
- -
4.
Заверка на всяка страница
- -
5.
Копие от заповед за предоставено вещно право със заверка
- -
6.
Заверка на декларация от съда , че имота не е държавен или общински
- -
7.
Заверено копие от договор за продажба на общинско жилище
- -
8.
Справка по регистрите на общинска собственост
- -
9.
Удостоверение за извършени справки по регистрите на службата
- -