Административни услуги извършвани в сектор "Правно-административно обслужване"

12/1/2011
Длъжностно лице, което извършва услугата
НАИМЕНОВАНИЕ НА УСЛУГАТА
ЗАКОНОВО ОСНОВАНИЕ
Срок на изпълнение
Такса / Цена на услугата, която се заплаща в Д "Мстни приходи"
Ст. специалист ГС 1. Издаване на удостоверение за раждане – оригинал На основание чл. 43, ал. 6 и чл. 40, ал.1 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ГС 2. Издаване на удостоверение за раждане – дубликат На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ГС 3. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак –  оригинал На основание чл. 40 ал. 1 и чл. 53 от Закона за гражданската регистрация веднага безплатно
Ст. специалист ГС 4. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ГС 5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път На основание чл. 40 ал. 1 от и чл.88 ал.1 от Закона за гражданската регистрация веднага безплатно
Ст. специалист ГС 6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт за втори и следващ път На основание чл. 40 ал. 1 от закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за гражданско състояние На основание чл. 88 ал. 1 от Закона за гражданската регистрация веднага или до 3 дни 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 8. Издаване на удостоверение за наследници На основание чл. 24 ал. 2 и чл. 106 ал.1 т.1 от Закона за гражданската регистрация веднага или до 3 дни 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 9. Издаване на удостоверение за семейно положение На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 10. Издаване на удостоверение за родствени връзки На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Гл. специалист ОТДА 11. Издаване на удостоверения за настойничество и попечителство На основание чл. 110 от Семейния кодекс до 30 дни безплатно
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 12. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 2.50 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага или до 3 дни 13.50 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 14. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в Република България На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага или до 3 дни 13.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 15. Издаване на удостоверение за постоянен адрес На основание чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 16. Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес  На основание чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 17. Заверка на удостоверение за постоянен адрес На основание чл. 24, ал.2, чл.95 и чл. 106 от закона за гражданската регистрация веднага 3.00 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 18. Издаване на удостоверение за настоящ адрес На основание чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 19. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес На основание чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 20. Заверка на удостоверение за настоящ адрес На основание чл. 24 ал. 2, чл. 91 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага 3.00 лв.
Ст. специалист ГС 21. Припознаване на дете На основание чл. 36 от Семейния кодекс  веднага или до 3 дни 5.00 лв.
Кмет на община, Секретар на община, Ст. специалист ЧР 22. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина На основание чл.106 от Закона за гражданската регистрация и Правилника за легализациите, заверките и преводите  ПМС 184/1958 изм.  и доп.76 , 83, 90 г. веднага или до 3 дни 10.00 лв.
Ст. специалист ГС 23. Възстановяване и промяна на име  На основание чл. 19а от закона за гражданската регистрация. до 7 дни 4.50 лв.
Ст. специалист ГС 24. Приемане на искане и промяна в актовете за гражданско състояние На основание чл. 74 и чл. 76 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ГС 25. Издаване на преписи   на удостоверения или на преписи-извлечения от съставени актове за гражданско състояние, семейни регистри, ЛРК. Ксерокопиране.   На основание чл. 80 и чл. 88 от Закона за гражданската регистрация веднага или до 3 дни 3.00 лв./документ
Ст. специалист ГС 26. Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина . Обработване на документите. На основание чл. 69, чл.70 и чл.72 от Закона за  гражданската регистрация до 7 дни 5.00 лв.+ 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 27. Издаване на удостоверение за вписване в регистрите на населението на чужденец с постоянно местопребиваване или бежанец илиналице без  гражданство На основание чл. 3 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 28. Установяване на наличие на българско гражданство На основание чл. 39 от Закона за българското гражданство до 30 дни 15.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 29. Предоставяне на данни по гражданска регистрация на институции На основание на чл. 7 и чл.106/1/ т.2 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ЕСГРАОН 30. Приемане и завеждане на възражения на граждани по реда на чл. 93, ал. 5 от Закона за гражданската регистраци На основоние чл. 93 ал.5 от Закона за гражданската регистрация и писмо на ТД –  ГРАО. веднага безплатно
Ст. специалист ЕСГРАОН 31. Издаване на удостоверение за верен ЕГН от ТЗ “ГРАО” На основание на чл. 11 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ГС 32. Присвояване на ЕГН На основание на чл. 11 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ЕСГРАОН 33. Издаване на удостоверения за идентичност на административен адрес Указания на ГД “ГРАО” до 7 дни 4.50 лв.
Ст. специалист ЕСГРАОН 34. Промяна на ЕГН на български гражданин На основание чл. 11 от Закона за гражданската регистрация до 7 дни безплатно
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 35. Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години На основание чл. 106 от Закона за гражданската регистрация до 3 дни по 3.00 лв.за всеки период от 5 г.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 36. Издаване на удостоверение за идентичност на имената на едно лице /между българските и възстановените имена/ На основание чл. 24, ал.2 и чл. 106 от Закона за гражданската регистрация веднага безплатно
Ст. специалист ЕСГРАОН 37. Издаване на удостоверение за начина на изселване от РБългария НОАМТЦУ  до 3 дни 10.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН, Гл. специалист ОТДА 38. Издаване на други видове удостоверения за удостоверяване на факти по искане на граждани НОАМТЦУ  до 3 дни 5.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН, Гл. специалист ОТДА 39. Издаване на служебни бележки НОАМТЦУ  веднага или до 3 дни 3.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН, Гл. специалист ОТДА 40. Попълване на типови бланки  НОАМТЦУ  веднага 2.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН, Гл. специалист ОТДА 43. Предоставяне на типова бланка за административна услуга НОАМТЦУ  веднага 0.50 лв.
Гл. специалист ОТДА 42. Справка в Общинския архив и предоставяне на информация на хартиен или електронен носител НОАМТЦУ  до 14 дни 5.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 43. Справка в ЛБД "Население" и/или Семейни регистри НОАМТЦУ  веднага 1.00 лв.
Ст. специалист ГС, Ст.специалист ЕСГРАОН 44. Проверка и заверка "Вярно" на вече издаден документ  НОАМТЦУ  веднага 3.00 лв.
Дежурно длъжностно лице  45. Сключване на граждански брак в ритуална зала без ритуал НОАМТЦУ  до 30 дни от заявяването 24.00 лв.
Дежурен екип  46. Сключване на граждански брак в ритуална зала с провеждане на ритуал НОАМТЦУ  до 30 дни от искането 48.00 лв